Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 5 Vòng thi cấp huyện năm học 2011 - 2012

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 8 đề thi

0
502
lượt xem
24
download
Xem 8 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 5 Vòng thi cấp huyện năm học 2011 - 2012

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 5 Vòng thi cấp huyện năm học 2011 - 2012

Để không bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, thư viện eLib giới thiệu với các em bộ Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 5 Vòng thi cấp huyện năm học 2011 - 2012. Bộ đề thi được chọn lọc từ các năm trước, nội dung đa dạng sẽ giúp các em làm quen với các dạng bài tập khó, cấu trúc đề thi. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 5 Vòng thi cấp huyện năm học 2011 - 2012

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 5 Vòng thi cấp huyện năm học 2011 - 2012. Mời các bạn tham khảo:

Section 1: Defeat the Goal Keeper.
Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, D.
1. Choose the word that has the underlined part pronounced differently
A. chopsticks B. island C. dish D. cinema
2. ......? - He feels tired.
A. How do he feel B. How is he feel C. How does he feel D. How he feel
3. ....... students like learning about our country's history.
A.Many B. Much C. Little D. Of all
4. When is your birthday, Emily? - It is on ......
A. the September 25 B. September 25th
C. September of 25th D. 25 of September
5. Tom and Mary are pupils but Ann ......
A. isn't B. are C. is D. aren't
6. He loves books. He ......... them everyday.
A.is reading B. reading C. read D.reads
7. ...... your book on page 27, please.
A.Close B. Look C. Open D. Listen
8. Where is my new blouse? -It is ...... your room.
A.on B. under C. in D.above
9. Apple juice, soda and .... are cold drinks.
A.noodle B. vegetables C. Coke D. beef
10.How many tables does your classroom .......?
A. are there B. have C. is there D. has
11. ...... doyou have English?-On Mon day and Friday.
A. What time B. What C.When D. Where.

Hi vọng, bộ Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 5 Vòng thi cấp huyện năm học 2011 - 2012 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản