Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 10 năm học 2013 - 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 đề thi

0
92
lượt xem
6
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 10 năm học 2013 - 2014

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 10 năm học 2013 - 2014

Mong rằng bộ Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 10 năm học 2013 - 2014 mà chúng tôi gửi đến các em trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em có thêm tài liệu ôn tập cho cuộc thi IOE Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Nhanh tay, tải miễn phí bộ sưu tập này các em nhé. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 10 năm học 2013 - 2014

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 10 năm học 2013 - 2014:

Complete each sentence by circling the best option.
1. Which underlined part is pronounced differently?
A. dryer B. biology C. empty D. dictionary
2. Which word has different stress?
A. essay B. chemistry C. uniform D. experiment
3. They are _________volleyball in the school yard at the moment.
A. playing B. play C. plays D. to play
4. What do you usually do _________recess?
A. on B. at C. to D. in
5. Let’s _________ to the movies.
A. go B. goes C. going D. to go
6. Hoa is the _________student in my class
A. good B. goodest C. best D. better
7. Tokyo is_________than Mexico City.
A. small B. smaller C. smallest D. the smallest
8. Most of the children enjoy _________cartoon on T. V.
A. watching B. watch C. to wacth D. watches
9. Are you good _________ Math?
A. in B. on C. at D. for
10. We learn about books and write essays in_________.
A. History B. Physics C. Literature D. Math
11. I enjoy _________volleyball.
A. playing B. play C. to play D. plays
12. American students take part_________different activities at recess .
A. at B . on C. in D . to
13. _________does Lan have her English class ? -At 7. 50
A. Why B. What time C. Which D. How
14. We go to school six days _________.
A. a week B. in a week C. on a week D. at the week
15. Why _________ go to the movies theater ?
A. don’t we B. We do not C. we do D. we not do

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 10 năm học 2013 - 2014. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản