Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 3 năm học 2013 - 2014

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 đề thi

0
160
lượt xem
6
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 3 năm học 2013 - 2014

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 3 năm học 2013 - 2014

Đây là Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 3 năm học 2013 - 2014. Qua việc tham khảo một số đề thi của các vòng, học sinh sẽ được làm quen với cấu trúc đề của từng vòng, rèn thêm khả năng làm bài Tiếng Anh của mình, từ đó giúp ích cho học sinh trong quá trình luyện thi IOE Tiếng Anh. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 3 năm học 2013 - 2014

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 3 năm học 2013 - 2014:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.
1. A. capital B. than C. small D. have
2. A. studying B. much C. subject D. music
3. A. children B. school C. cheap D. watching
4. A. time B. minutes C. hospital D. swimming
5. A. teacher B. each C. heavy D. cheap
Choose the best option to complete these following sentences.
6. Ha Noi is the capital city of Vietnam, but it is ________than Ho Chi Minh City.
A. the smaller B. smaller C. smallest D. small
7. Minh ________watching cartoon on television every night.
A. enjoying B. enjoys C. enjoy. D. enjoyed
8. Students have two ________each day.
A. 20 minutes breaks B. 20-minutes break C. 20-minute breaks D. 20- break minutes
9. They ________English in class at this time.
A. are studying B. is studying C. study D. studies
10. It's time ________recess. Children often play hide-and-seek ________recess.
A. for/at B. at/at C. on/at D. to/at
11. Her father is a ________. He works in a hospital.
A. worker B. farmer C. doctor D. teacher
12. Vietnamese students have ________vacations than American ones.
A. few B. fewer C. fewest D. a few
13. This house is more ________than that one.
A. cheap B. expensive C. bigger D. small
14. He enjoys ________pictures.
A. to draw B. draws C. drawing D. draw
15. Don’t work too much, Mai. You ________now
A. relax B. can relax C. should relax D. will relax
16. How many hours a day does Mr. John usually work, Lucy?
A. she usually works 8 hours a day. B. he usually works 8 hours a day.
C. Lucy usually works 8 hours a day. D. I usually work 8 hours a day.
17. How far is it ________your house ________school? - It is about 2 kilometers.
A. from/on B. from /in C. from /at D. from/ to

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 3 năm học 2013 - 2014. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản