Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 4 năm học 2013 - 2014

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
162
lượt xem
6
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 4 năm học 2013 - 2014

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 4 năm học 2013 - 2014

Mời bạn tham khảo Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 4 năm học 2013 - 2014 dành cho khối lớp 7, với cách trình bày rõ ràng sẽ giúp học sinh rèn luyện một số kỹ năng làm bài thi IOE Tiếng Anh. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 4 năm học 2013 - 2014

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 4 năm học 2013 - 2014:

Choose the best option to complete each of the following sentences.
1. Let’s ____________ to the movie.
A. go B. going C. goes D. to go
2. I often go fishing in ____________ free time.
A. her B. my C. your D. his
3. In the USA, students____________ school uniforms.
A. wear B. wearing C. don’t wear D. wears
4. They are interested____________ literature and English.
A. on B. at C. in D. back
5. Ba learns to repair household appliances in____________ class
A. Physics B. English C. Biology D. Math
6. What about ____________ volleyball this afternoon?
A. play B. playing C. to play. D. to playing
7. ____________ some coffee?
A. Would you to like B. Do you would C. Would you like D. Would you
8. Would you like____________ to my house for lunch?
A. come B. coming C. to come D. go
9. How about ____________ to the zoo on Sunday?
A. to go B. going C. goes D. go
10. Ba and Hoa usually ____________ videos.
A. watch B. are watching C. watches D. to watch
11. They are interested in ____________ Chinese.
A. speaking B. speak C. speaks D. to speak
12. Science books are on the shelves ____________ the left of the room.
A. at B. in C. on D. to
13. My uncle enjoys ____________.
A. dancing B. dances C. is dancing D. dance
14. Students have two____________ each day.
A. 20-minutes break B. 20-minute breaks C. 20- minute break D. 20- minutes breaks
15. He ____________ a play for school anniversary celebration at present.
A. rehearses B. is rehearsing C. rehears D. to rehears

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 4 năm học 2013 - 2014. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản