Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 5 năm học 2013 - 2014

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 3 đề thi

0
118
lượt xem
4
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 5 năm học 2013 - 2014

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 5 năm học 2013 - 2014

Với Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 5 năm học 2013 - 2014 sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị ôn luyện và bổ trợ kiến thức cho kỳ thi IOE Tiếng Anh sắp tới cũng như phát huy tư duy, năng khiếu về môn Tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 5 năm học 2013 - 2014

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 5 năm học 2013 - 2014:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.
1. A. so B. no C. go D. do
2. A. score B. favorite C. author D. portable
Choose the best option to complete each of the following sentences.
3. Look! Here is Nam. He __________the guitar in the room.
A. play B. plays C. is playing D. will play
4. She __________some of her friends to her birthday party next week.
A. invites B. inviting C. will invite D. going to invite
5. I have English class __________seven o’clock __________Monday.
A. at / on B. on / on C. in / at D. at / at
6. __________a lovely living room!
A. How B. What C. It D. When
7. Let’s __________to school.
A. going B. to go C. go D. goes
8. Mr. Jones has __________summer vacation every year.
A. a three-week B. a three weeks C. a three- weeks D. a week- three
9. There isn’t __________water in the bottle. It’s empty.
A. a B. any C. many D. some
10. I’m going to stay __________my grandparents.
A. with B. to C. at D. on
11. It’s __________in the winter and__________ in the summer.
A. cold/hot B. hot/cold C. warm/ cold D. hotter/warm
12. What about __________fishing?
A. go B. going C. to go. D. to going
13. __________a cup of coffee? –Yes, I’d love to.
A. Would you to like B. Do you would C. Would you like D. Would you
14. There is __________work in the city than in the country so her father often goes there.
A. less B. few C. more D. much

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 5 năm học 2013 - 2014. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản