Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 7 năm học 2013 - 2014

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 2 đề thi

0
141
lượt xem
10
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 7 năm học 2013 - 2014

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 7 năm học 2013 - 2014

Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 7 năm học 2013 - 2014 là bộ đề ôn luyện tổng hợp dành cho các em học sinh lớp 7, giúp các em tham khảo thêm một số kỹ năng làm bài tập môn Tiếng Anh cũng như làm quen với các dạng đề trước khi bước vào kỳ thi IOE Tiếng Anh qua mạng Internet.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 7 năm học 2013 - 2014

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 7 năm học 2013 - 2014 dưới đây:

Choose the best option to complete these following sentences.
1. ________does Lan have science class? -At 8:40
A. When B. What time C. How long D. Why
2. Those books at the ________of the library are in English.
A. front B. back C. Shelf D. on
3. In the USA, students ________school uniforms.
A. wear B. wearing C. don’t wear D. wears
4. They are interested ________literature.
A. on B. at C. in D. back
5. Ba learns to repair household appliances in ________class.
A. Physics B. Electronic C. Biology D. Math
6. ________do you go to the library? - once a week
A. How long B. How often C. How D. When
7. There aren’t ________good movies at the moment.
A. any B. much C. some D. a lot
8. Would you like ________to my house for lunch?
A. come B. coming C. to come D. go
9. What about ________to the zoo on Sunday?
A. to go B. going C. goes D. go
10. Ba and Hoa usually ________cartoon on TV on weekends.
A. watch B. are watching C. watches D. to watch
11. They are interested in ________Chinese.
A. speaking B. speak C. speaks D. to speak
12. Science books are on the shelves ________the left of the room.
A. at B. in C. on D. to
13. My uncle enjoys________, but he doesn’t like________.
A. dancing/singing B. dance/sing C. dancing/sing D. dancing/sing
14. He ________a play for school anniversary celebration at present.
A. rehearses B. is rehearsing C. rehears D. to rehears
15. In________, we do some experiments.
A. Math B. History C. Music D. Chemistry
16. How is her new school ________her old school?
A. different from B. different C. from D. from different

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 7 năm học 2013 - 2014 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!
Đồng bộ tài khoản