Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định năm 2012

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
95
lượt xem
13
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định năm 2012

Mô tả BST Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định năm 2012

Để giúp các bạn học sinh ôn tập một cách dễ dàng hơn nhằm chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định năm 2012. Qua đây, các bạn sẽ hệ thống lại kiến thức phù hợp với cấu trúc đề thi. Chúc các bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định năm 2012

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định năm 2012 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

PART A: PHONETICS
Khoanh trong vào từ mà phần gạch chân có ách phát âm khác với các từ còn lại. (1.0đ)

1. A. dark B. park C. warm D. spark
2. A. about B. sound C. bought D. loud
3. A. character B. church C. armchair D. kitchen
4. A. kids B. roofs C. banks D. hats
5. A. needed B. decided C. wanted D. looked

PART B: VOCABULARY AND GRAMMAR
I. Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống (1.0đ)

1. I haven’t seen John _______ he got married.
A. when B. until C. since D. before
2. Tom works as a shop __________ in a big store.
A. attendant B. brother C. assistant D. instructor
3. You needn’t do that when the maid is here, ________?
A. do you B. need you C. is she D. isn’t she
4. Last year he visited the town _______ he was born in.
A. who B. whom C. what D. which
5. The librarian asked us _________ so much noise.
A. not to make B. no make C. not making D. don’t make
6. They broadcast the victory news over powerful loudspeakers __________ the whole town could hear it.
A. however B. although C. because D. so that
7. If I were you, __________ phone and tell her you’re going to be late.
A. I’ll B. I’d have C. I would D. I
8. It was ________hot day that we decided to leave work early.
A. such B. so C. so a D. such a
9. Most people were no longer listening to his ________ story.
A. boring B. tired C. interesting D. suprised
10. ________ it was raining heavily, we went out without a raincoat.
A. In spite of B. Although C. However D. Despite
II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc. (0.5đ)
1. What is your ___________________ type os holiday? (favor)
2. “Please read this test ________________.” (care)
3. Many people still believe that smoking is ______________. (harm)
4. If you want to attend the the course, you must pass the written _______________. (examine)
5. Solar energy doesn’t cause ______________ . (pollute)
III. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc. (1.0đ)
1. When her mum came home, she (study) ___________________ in her room.
2. I (give) ________________ you the money if I had it.
3. “When did you come here?” -” I (be) _______________ here since August 25.”
4. They (start) ____________ building a five-star hotel last year.
5. When I was small, my grandmother used (take) ________________ me to school every day. 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định năm 2012 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản