Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 đề thi

0
129
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15

Thư viện eLib.vn luôn đồng hành cùng với các bạn thí sinh trong việc chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng đạt kết quả cao. Chúng tôi đã sưu tầm để giới thiệu bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15 đến với các bạn thí sinh. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích cho việc ôn thi của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. This figure represents line segments painted on a parking lot to create parking spaces. Which equation can be used to show that these line segments are parallel?
A. 118 − w = x
B. 118 − x = w
C. x + 118 =180
D. w + 118 = 180
E. w + 108 = 118
2. Given: △ABC ∼ △LMN. What is the length of AC?
A. 11
B. 12
C. 22
D. 24
E. 26
3. Given the following measures of the sides of triangles, which is a right triangle?
A. 41 cm, 40 cm, 9 cm
B. 45 ft, 40 ft, 35 ft
C. 52 in., 50 in., 11 in.
D. 45 yd, 35 yd, 25 yd
E. 40 yd, 30 yd, 20 yd
4. Which of the following statements must be true about this Venn diagram?
A. All rectangles are rhombi.
B. Some rhombi are rectangles.
C. Quadrilaterals are not rhombi or rectangles.
D. All quadrilaterals are rhombi and rectangles.
E. None of them
5. Given: In this figure, AC and bd bisect each other. Based on the information given, which triangle congruence theorem could be used to prove △AED ≅ △CEB?
A. Angle-Angle-Side (AAS)
B. Angle-Side-Angle (ASA)
C. Side-Angle-Side (SAS)
D. Side-Side-Side (SSS)
E. None of them
6. Statement: If lines are skew, then they are not coplanar. What is the contrapositive of the statement?
A. If lines are not coplanar, then they are skew.
B. If lines are not skew, then they are coplanar.
C. If lines are coplanar, then they are not skew.
D. If lines are skew, then they are coplanar.
E. None of them
7. Coordinates A(2, 5), B(6, 4) and C(6, 0) are connected to form △ABC. If △CDA is congruent to △ABC, what are the coordinates of D ?
A. (1, 1)
B. (1, 2)
C. (2, 2)
D. (2, 1)
E. (1, 3)
Let p = An equation is of the form y = mx + b.
Let q = Its graph is a line.
Argument: If an equation is of the form y = mx +b, then its graph is a line.
The graph is not a line.
Therefore, the equation is not of the form y = mx+b.
8. Which of the following is the symbolic representation of the given argument?
9. △TRG is a right triangle. Which is closest to the length of RT?
A. 5
B. 11
C. 14
D. 28
E. 35
10. Which list has the sides of △ABC ordered from longest to shortest?
A. BC, AC, AB
B. AB, AC, BC
C. AC, AB, BC
D. BC, AB, AC
E. None of them

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản