Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
53
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15 đề số 1 năm 2013

Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15 đề số 1 năm 2013 nhằm hỗ trợ thêm nguồn tài liệu đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng cho các bạn học sinh, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn trọn bộ đề thi Olympic trên mạng của môn Tiếng Anh. Hy vọng, với bộ tài liệu này, bạn sẽ có thời gian ôn luyện thật hiệu quả và đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15 đề số 1 năm 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15 đề số 1 năm 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. This figure represents line segments painted on a parking lot to create parking spaces. Which equation can be used to show that these line segments are parallel?
A. 118−w = x B. 118− x = w
C. x +118 =180 D. w+118 =180
E. w+108 =118

2. Given: △ABC ∼ △LMN. What is the length of AC?
A. 11 B. 12 C. 22 D. 24 E. 26

3. Given the following measures of the sides of triangles, which is a right triangle?
A. 41 cm, 40 cm, 9 cm B. 45 ft, 40 ft, 35 ft
C. 52 in., 50 in., 11 in. D. 45 yd, 35 yd, 25 yd
E. 40 yd, 30 yd, 20 yd

4. Which of the following statements must be true about this Venn diagram?
A. All rectangles are rhombi.
B. Some rhombi are rectangles.
C. Quadrilaterals are not rhombi or rectangles.
D. All quadrilaterals are rhombi and rectangles.
E. None of them

5. Given: In this figure, AC and bd bisect each other. Based on the information given, which triangle congruence theorem could be used to prove △AED ≅ △CEB?
A. Angle-Angle-Side (AAS)
B. Angle-Side-Angle (ASA)
C. Side-Angle-Side (SAS)
D. Side-Side-Side (SSS)
E. None of them

6. Statement: If lines are skew, then they are not coplanar. What is the contrapositive of the statement?
A. If lines are not coplanar, then they are skew.
B. If lines are not skew, then they are coplanar.
C. If lines are coplanar, then they are not skew.
D. If lines are skew, then they are coplanar.
E. None of them

7. Coordinates A(2, 5), B(6, 4) and C(6, 0) are connected to form △ABC. If △CDA is congruent to △ABC, what are the coordinates of D ?
A. (1, 1) B. (1, 2) C. (2, 2) D. (2, 1) E. (1, 3)
Let p = An equation is of the form y = mx + b.
Let q = Its graph is a line.
Argument: If an equation is of the form y = mx +b, then its graph is a line.
The graph is not a line.
Therefore, the equation is not of the form y = mx+b.

8. Which of the following is the symbolic representation of the given argument?
A. B.
C. D.
E. None of them

9. △TRG is a right triangle. Which is closest to the length of RT?
A. 5 B. 11 C. 14 D. 28 E. 35

10. Which list has the sides of △ABC ordered from longest to shortest?
A. BC, AC, AB B. AB, AC, BC C. AC, AB, BC D. BC, AB, AC
E. None of them 

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 15 đề số 1 năm 2013 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản