Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 16 năm 2012

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 đề thi

0
61
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 16 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 16 năm 2012

Thư viện eLib mong muốn tiếp sức các bạn học sinh đang ngày đêm ôn luyện có thể dễ dàng sưu tập được nhiều đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 16 năm 2012. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 16 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 16 năm 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. At the end of the year 2000, there were 4315 Burger Land stores. The company is expanding its business at a rate of 62 new stores per year. How many Burger Land stores will there be n years after 2000?
A. 4315 + 62n
B. 4315 - 62n
C. 4315 + (62n − 2000)
D. 4315 + 62(n − 2000)
E. 431 + 6(n − 2000)
2. Engineers are attaching a guy wire to the top of an 80-foot radio tower. The guy wire should make a 20° angle with a vertical line through the top of the tower, as shown. Which equation could be solved to find the final length, x, in feet, of the guy wire?
A. sin 20° = 80/x
B. cos 20° = 80/x
C. sin 20° = x/80
D. cos 20° = x/80
E. sin 20° = 8/x
3. An automobile company is conducting 100 trial runs to determine if there is a relationship between average vehicle speed and the amount of gasoline used. What type of graph should the company use to record the results of the trial runs?
A. histogram
B. circle graph
C. scatter plot
D. stem-and-leaf plot
E. None of them
4. A plane cuts vertically through the center of a drinking cup, as shown in the figure above. Which figure shows the cross section created by the cup and plane?
5. Which expression is equivalent to (x + y)(4x + y)?
A. 4x2 + y2
B. 4x2 + y2 + xy
C. 4x2 + 2y2 + 5xy
D. x2 + y2 + 5xy
E. 4x2 + y2 + 5xy
6. The slope of a line is -5. The line contains the point (5, 5). Which of the following are the coordinates of another point on the line?
A. (-1, 35)
B. (-1, 25)
C. (-1, 30)
D. (1, 30)
E. (1, 35)
7. What is the solution to the equation 3x – 5x + 5 = 4x – 7?
A. x = 1
B. x = -2
C. x = -1
D. x = 5
E. x = 2
8. Evaluate: 4 − 8 ÷ 2 + 6 × 5.
A. 34
B. 33
C. 32
D. 31
E. 30
9. In the diagram, lines l and m are parallel. Which theorem on its own justifies the statement ∠1 ≅ ∠2 ?
A. Vertical angles are congruent.
B. Opposite angles of a parallelogram are congruent.
C. When two parallel lines are cut by a transversal, corresponding angles are congruent.
D. When two parallel lines are cut by a transversal, alternate interior angles are congruent.
E. None of them
10. Scientists consider water unsafe if it contains more than 1.5×10-5 gram of lead per liter. How is this number written in standard form?
A. 0.0000015
B. 0.000015
C. 0.00015
D. 0.0015
E. 0.015

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 16 năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản