Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
87
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Three survey markers are located on a map at points H, I, and J. A triangle is formed by connecting these markers by string so that HI = 150 feet, HJ = 245 feet , and IJ = 365 feet . Which statement is true about the measures of the angles of △HIJ ?
A. m∠H is the smallest
B. m∠H is the largest
C. m∠I is the smallest
D. m∠I is the largest
E. None of them
2. In the figure, what is the value of x ?
A. 6 B. 6√2 C. 6√3 D. 12 E. 15
3. Two sides of a triangle measure 14 inches and 8 inches. Which cannot be the length of the remaining side?
A. 6 in. B. 8 in. C. 14 in. D. 21 in. E. 20 in.
4. In the circle, what is the measure of ∠ABC?
A. 30° B. 60° C. 120° D. 140° E. 160°
5. This figure shows a pattern of triangles and regular hexagons. What is the value of x ?
A. 30 B. 60 C. 90 D. 120 E. 150
6. In the diagram, BC is tangent to the circle centered at D. The diameter is 12 and BC = 8. Also, FE ‖ CD. Find the length of FB.
A. 22/5 B. 31/5 C. 4 D. 44/5 E. 51/3
7. How many regular polygons have integral interior angle measures?
A. 20 B. 21 C. 22 D. 23 E. More than 23
8. Find the length-to-width ratio of a book if the rectangle formed by the closed book is similar to the rectangle formed by the open book.
A. 2:1 B. √3 :1 C. 3:2 D. √2 :1 E. 4:3
9. Two congruent 30°− 60°− 90°triangles are placed, as shown, so that they overlap partly and their hypotenuses coincide. If the hypotenuse is 12 cm, find the area common to both triangles.
A. 6√3 cm2 B. 8√3 cm2 C. 9√3 cm2 D. 12√3 cm2 E. 24 cm2
10. A triangle with integral sides has perimeter 8 cm. Find the area of the triangle.
A. 2√2 cm2 B. √3 cm2 C. 2√3 cm2 D. 4 cm2 E. 4√2 cm2 

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 17 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản