Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 25 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
68
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 25 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 25 đề số 2 năm 2013

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý thầy cô giáo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 25 đề số 2 năm 2013. Thông qua đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng từng bước tiếp cận với dạng đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho kĩ năng giải đề thi Olympic Tiếng Anh của mình. Chúc các em học sinh và quý thầy cô thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 25 đề số 2 năm 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 25 đề số 2 năm 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The dimensions of a rectangular poster board are shown above. Which rectangle can be dilated to fit the exact dimensions of this poster board?
2. What is the equation of the line that passes through the point (9, 2) and has a y-intercept of (0, 5)?
A. y = (1/3)x + 5 B. y = 2x + 5 C. y = -(1/3)x + 5 D. y = 5x + 9 E. y = 3x + 9
3. Jeri can row a boat at a speed of 8 miles per hour with the current. The number of miles, m, she rows with the current in h hours can be represented by the function m = 8h. Which of the following represents the dependent quantity in this function?
A. The weight of Jeri’s boat
B. The speed of the current
C. The amount of time Jeri rows
D. The number of miles Jeri rows
E. None of them
4. The two rectangles shown above are similar. The ratio of the length of the larger rectangle to the length of the smaller rectangle is 3:1. Which of the following statements is true?
A. The area of the smaller rectangle is 1/4 the area of the larger rectangle.
B. The area of the larger rectangle is 3 times the area of the smaller rectangle.
C. The perimeter of the larger rectangle is 6 times the perimeter of the smaller rectangle.
D. The perimeter of the larger rectangle is 9 times the perimeter of the smaller rectangle.
E. The perimeter of the smaller rectangle is 1/3 the perimeter of the larger rectangle.
5. Jason had $87 in his savings account. He then worked for 2 weeks, earning $5.75 per hour, and deposited all the money he earned into his savings account. The account then had a balance of $271. Which method can be used to find the number of hours Jason worked?
A. Subtract 87 from 271 and then divide the difference by 5.75
B. Subtract 87 from 271 and then multiply the difference by 5.75
C. Add 87 to 271 and then divide the sum by 5.75
D. Add 87 to 271 and then multiply the sum by 5.75
E. None of them
6. The tables below show the amount of data in kilobytes that was downloaded by a computer over time. Which of the following tables best represents a linear function?
7. ΔLPT is an obtuse scalene triangle. If ∠P is the obtuse angle in ΔLPT, which of the following is not a valid conclusion?
A. m∠L + m∠T < m∠P
B. m∠P + m∠T < 90°
C. m∠L + m∠T < 90°
D. m∠L + m∠P + m∠T = 180°
E. None of them
8. The graph of f (x) = x2 + x − 6 is shown above. Which of the following is a zero of this function?
A. -6 B. 3 C. -2 D. 0 E. 2
9. Sabrina has a bag of 5 marbles that are identical in size. The bag contains 4 blue marbles and 1 red marble. If Sabrina randomly draws a marble from the bag, replaces it, and then draws another marble, what is the probability that she will first draw a blue marble and then a red marble?
A. 1/5 B. 1/4 C. 4/5 D. 3/5 E. 4/25
10. The length of a rectangular garden is 20 feet longer than the width, w. Which equation best describes the garden’s perimeter, P?
A. P = (w + 20) + w
B. P = (w + 20)w
C. P = (w + 20)2w
D. P = 2(w + 20) + 2w
E. P = 2(w + 20) - 2w

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 25 đề số 2 năm 2013 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản