Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 đề thi

0
66
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 năm 2013

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 10 bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 năm 2013. Thông qua việc giải các đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng tiếp cận với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A company car was purchased for $25,000. The car will be depreciated linearly over 7 years. The value of the car at 7 years will be $4,000. Sketch the graph that represents this model. What is the domain?
A. All real numbers B. [0, 7] C. [7, 4,000] D. [0, 25,000]
E. [4,000, 25,000]
2. A company car was purchased for $25,000. The car will be depreciated linearly over 7 years. The value of the car at 7 years will be $4,000. Find the value of the car after 3 years.
A. $3,000 B. $21,000 C. $7,000 D. $9,000 E. $16,000
3. A rectangle with width 2x + 5 feet has an area of 2x4 + 15x3 + 7x2 −135x − 225 square feet. Determine the polynomial that represents the perimeter of the rectangle.
A. 6x3 + 10
B. 2x3 + 20x2 + 2x − 120
C. x3 + 10x2 − x − 65
D. 2x3 + 10x2 − 14x − 80
E. 2x3 + 10x2 + 22x + 180
4. Multiply. (2xa-1 − 3yb+5 )(2x2a-3 − 3y4-b)
5. The points (1, y) and (4, -2) are on line L and the points (2, 8) and (-7, y + 4) are on line M . If L is parallel to M , what is the value of y?
A. -5 B. 3 C. -2 D. 4 E. -23
6. rs approximately 30 square feet. What is the minimum number of rolls she will have to buy in order to cover the entire wall excluding the window?
A. 2 rolls B. 5 rolls C. 6 rolls D. 7 rolls E. 8 rolls
7. In the figure above, AB is parallel to DC. Which of the following statements about the figure must be true?
A. ∠DAB + ∠ABC = 180°
B. ∠DAB + ∠CDA = 180°
C. AB = DC
D. AD = BC
E. none of these
8. Figure ABCDEF above is a regular hexagon with line m passing through side FE. What is the measure of ∠x ?
A. 75° B. 60° C. 51° D. 45° E. 50°
9. When a plane intersects a solid three-dimensional figure, the plane of intersection is called a cross section. Two cross sections are shown above. The cross sections above could NOT have come from which of these pairs of solid figures?
10. When a patient needs to receive medicine intravenously (directly into the blood stream), the doctor prescribes the medicine in milliliters per hour (mL/hr). A nurse then converts the mL/hr into a rate of drops per minute, using 1 mL = 15 drops of medicine. What is the total number of hours that 1000 mL of medicine will last if the patient receives the medicine at a rate of 40 drops per minute?
A. 4.5 B. 6.25 C. 6.5 D. 6.75 E. 7.25

 

Nội dung bộ sưu tập chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản