Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 năm 2014

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 đề thi

0
48
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 năm 2014

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 năm 2014 với nội dung được tuyển chọn kỹ càng từ năm trước, thư viện eLib mong rằng sẽ là bộ đề thi quý giá giúp các em nắm vững kiến thức, nội dung trọng tâm để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 năm 2014. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Linda owns a set of seven wrenches. The wrenches come in consecutive increments of 1/8 inch. Linda has misplaced a wrench. The sizes she has are 1/8 inch,1/4 inch,1/2 inch,5/8 inch,3/4 inch,and7/8 inch. Which size wrench is missing from Linda’s set?
A. 3/16 in. B. 11/16 in. C. 13/16 in. D. 5/16 in. E. 3/8 in.

2. If the dimensions of a rectangle with a perimeter of 24 inches are tripled, what will be the perimeter in inches of the new rectangle?
A. 24 B. 48 C. 36 D. 72 E. 108

3. Which expression is equivalent to 27x-2y6/3x5y2z0 ?
A. 9x7y4/z B. y4/9x3 C. 9y4/x7 D. 9y4/x7z E. y4/x3

4. Chase and Sara went to the candy store. Chase bought 5 pieces of fudge and 3 pieces of bubble gum for a total of $5.70. Sara bought 2 pieces of fudge and 10 pieces of bubble gum for a total of $3.60. Which system of equations could be used to determine the cost of 1 piece of fudge, f, and 1 piece of bubble gum, g?
A. 5f + 3g = 3.60, 2f + 10g = 5.70
B. 5f + 2g = 5.70, 3f + 10g = 3.60
C. f + g = 22, 7f + 13g = 9.30
D. 5f + 3g = 5.70, 2f + 10g = 3.60
E. f + g = 5.70, 2f + 10g = 3.60

5. The graph above shows h, the height in meters of a model rocket, versus t, the time in seconds after the rocket is launched. From the graph, what conclusion can be made about the flight of the rocket?
A. The rocket reached its maximum height after 2.5 seconds.
B. The rocket was in flight for 1 seconds.
C. The height of the rocket was 0 meters when it was launched.
D. The rocket was in flight for 5 seconds.
E. At 0 seconds the rocket was 2 meters off the ground.

6. The drawing shows the top view of a structure built with cubes as well as the number of cubes in each column of the structure. Which 3-dimensional view represents the same structure?
A. B.
C. D.
E. None of them

7. When 70,000 is written as 7.0 × 10n, what is the value of n ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

8. On a car trip Sam drove m miles, Kara drove twice as many miles as Sam, and Darin drove 20 fewer miles than Kara. In terms of m, how many miles did Darin drive?
A. 2m + 20 B. 2m - 20 C. m/2 + 20 D. m + 20/2 E. m/2 - 20

9. If x and y are positive integers, what are all the solutions (x, y) of the equation 3x + 2y = 11 ?
A. (1, 4) and (3, 1) B. (1, 4) only
C. (1, 4) and (2, 2) D. (3, 1) only
E. (2, 2) and (3, 1)

10. A company’s profit, P, in dollars, for producing x machines in one day is given by P = 500x - 20x2. If the company produces 10 machines in one day, then, according to this formula, what is the profit for that day?
A. $5,000 B. $4,000 C. $3,000 D. $2,000 E. $1,000 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 năm 2014 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản