Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 2 năm 2013

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 2 năm 2013. Thông qua việc giải các đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng tiếp cận với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 2 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 2 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Elise practiced gymnastics for 50 minutes. The time she spent on each activity is recorded in the table above. Which of the following graphs best represents the percent of time Elise spent on each activity during her gymnastics practice?
2. In the figure above, square RSTU is inscribed in the circle. What is the degree measure of arc ST ?
A. 45° B. 60° C. 90° D. 120° E. 180°
3. If P and Q are two sets of numbers, and if every number in P is also in Q, which of the following CANNOT be true?
A. 4 is in both P and Q.
B. 5 is in neither P nor Q.
C. 6 is in P, but not in Q.
D. 7 is in Q, but not in P.
E. If 8 is not in Q, then 8 is not in P.
4. What is the maximum number of rectangular blocks measuring 3 inches by 2 inches by 1 inch that can be packed into a cube-shaped box whose interior measures 6 inches on an edge?
A. 24 B. 28 C. 30 D. 36 E. 40
5. If a ≠ 0 and 5/x = 5 + a/x + a, what is the value of x ?
A. -5 B. -1 C. 1 D. 2 E. 5
6. The figure above is composed of 25 small triangles that are congruent and equilateral. If the area of ΔDFH is 10, what is the area of ΔAFK ?
A. 40 B. 42.5 C. 50 D. 52.5 E. 62.5
7. Which of the following best represents the graph of the equation 4x − y = −5?
• Trisha received 1/2 of the peanuts in the bag.
• Vince received 1/4 of the peanuts Trisha received.
• Ray received 1/3 of the peanuts Vince received.
8. Mandy bought a bag of peanuts to share with her friends as shown above. If Ray received 4 peanuts, how many peanuts were in the bag Mandy bought?
A. 13 B. 32 C. 48 D. 96 E. None of them
9. Wanda wants to buy some picture frames for her home. Small picture frames cost $8 each, and large picture frames cost $12 each. If Wanda wants to spend less than $100 on picture frames, which of the following inequalities can be used to determine the number of small frames, s, and the number of large frames, l, she can buy?
A. 12s + 8l < 100 B. 8s + 12l < 100 C. 12s + 8l > 100
D. 8s + 12l > 100 E. None of them
10. Which point on the grid satisfies the conditions x ≥ −3 and y ≤ −1?
A. Point N B. Point P C. Point M D. Point L E. Point Q 

Nội dung bộ sưu tập chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 2 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản