Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 đề số 1 năm 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 đề số 1 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 đề số 1 năm 2014

Nhằm giúp học sinh tránh bỡ ngỡ và nắm được cấu trúc cơ bản của đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Thư viện eLib.vn xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 đề số 1 năm 2014 nhằm giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 đề số 1 năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 đề số 1 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If y = 2x + 3 and x < 2, which of the following represents all the possible values for y ?
A. y < 7 B. y > 7 C. y < 5 D. y < 5
E. 5 < y < 7

2. The graphs of the functions f and g in the interval from x = -2 to x = 2 are shown above. Which of the following could express g in terms of f ?
A. g (x) = f (x + 1)
B. g (x) = f (x) + 1
C. g (x) = f (x + 1) + 1
D. g (x) = f (x - 1)
E. g (x) = f (x) - 1

3. In the figure above, a shaded polygon which has equal sides and equal angles is partially covered with a sheet of blank paper. If x + y = 80, how many sides does the polygon have?
A. Ten B. Eight C. Six D. Seven E. Nine

4. If s, t, u, and v are the coordinates of the indicated points on the number line above, which of the following is greatest?
A. | s + t | B. | s + v |
C. | s - t | D. | s - v |
E. | s + u |

5. On the day of a rainstorm, the depth of the water at a certain location along the Winding River was recorded hourly, and the results are indicated in the line graph above. Each unit on the vertical axis represents 1 foot. If the depth of the water decreased 10 percent from 3:00 P.M. to 4:00 P.M., what was the depth of the water at 4:00 P.M.?
A. 3 feet B. 15 feet
C. 18 feet D. 20 feet
E. 30 feet
I. x Δ y = y Δ x
II. (x - 1) Δ (x + 1) = (x Δ x) - 1
III. x Δ (y + z) = (x Δ y) + (x Δ z)

6. For all numbers a and b, let a Δ b be defined by a Δ b = ab + a + b. For all numbers x, y, and z, which of the following must be true?
A. I only B. II only
C. III only D. I, II, and III
E. I and II only
7. If x + k = 12 and p(x + k) = 36, what is the value of p ?
A. 3 B. 4 C. 6 D. 9 E. 12

8. If 13 is added to one-half of a certain number, the result is 37. What is the original number?
A. 24 B. 40 C. 80 D. 61 E. 48

9. In the figure above, the usual route from Town A to Town D is indicated by the solid line. The broken line indicates a detour route from B to C through E . Each line segment is labeled with its length in miles. How many more miles is the trip from Town A to Town D via the detour than via the usual route?
A. 4 B. 8 C. 10 D. 12 E. 18

10. Which of the following equations expresses y in terms of x for each of the four pairs of values shown in the table above?
A. y = 5x + 7.5 B. y = 5.5x + 2
C. y = 5.5x + 7.5 D. y = 7.5x
E. y = 7.5x + 5.5 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 đề số 1 năm 2014 để xem.
Đồng bộ tài khoản