Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 đề số 2 năm 2014

Thư viện eLib.vn xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 đề số 2 năm 2014 nhằm giúp các bạn nắm chắc được cấu trúc đề thi, yêu cầu của từng dạng đề để việc luyện tập qua đề thi mẫu và các đề thi hoàn chỉnh đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 đề số 2 năm 2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 đề số 2 năm 2014:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Which of the following mappings best represents the function f(x) = −x2 + 3?
A. B.
C. D.
E. none of them

2. The three squares shown above are joined at their vertices to form a right triangle. What is the area of the shaded square?
A. 70 cm2 B. 352 cm2 C. 2 cm2 D. 658 cm2 E. 80 cm2

3. The graph of y = x2 + 2x − 8 is shown above. Which coordinate pair best represents the vertex of this graph?
A. ( −4, 0 ) B. ( 2, 0 ) C. ( 0, −8 ) D. ( 8, 0 )
E. ( −1, −9 )

4. Two complementary angles have measures of s and t. If t is 9 less than twice s, which system of linear equations can be used to determine the measure of each angle?
A. B.
C. D.
E. None of them

5. The two triangular prisms shown above are similar. Which of these is closest to h, the height of the larger prism?
A. 1.3 cm B. 2.7 cm C. 7 cm D. 1 cm E. 0.5 cm

6. A company rented a copy machine for $225 for 3 months. The company also paid $0.012 for each copy made. If the total cost of using the copy machine during this 3-month period was $1,107, how many copies did the company make?
A. 148,500 B. 92,250
C. 73,500 D. 62,500
E. 36,000

7. The square tiles above are arranged to show a pattern. Which expression can be used to determine the number of square tiles in Stage n?
A. 4n + 3 B. 5n + 2
C. n2 + 6 D. n3 + 6
E. n + 6

8. The table above shows the relationship between x and f(x). Which function represents this relationship?
A. f(x) = 2x B. f(x) = −2x
C. f(x) = −x − 2 D. f(x) = x + 6
E. f(x) = x

9. If y is directly proportional to x and y = 8 when x = 10, what is the value of y when x = 5?
A. 4 B. 16 C. 40 D. 80 E. 160

10. Alanis is moving and needs to pack two mirrors. The larger mirror fits in a box that is 18 inches wide by 20 inches long. Her smaller mirror is similar in proportion to the larger mirror. Alanis determines that the width of the smaller box needs to be a minimum of 9 inches. What should be the minimum length of the box to hold the smaller mirror?
A. 2 inches B. 6 inches
C. 9 inches D. 10 inches
E. 13 inches
 

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 đề số 2 năm 2014 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản