Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 3 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
50
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 3 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 3 năm 2013

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 3 năm 2013 được sắp xếp rõ ràng thành bộ bao gồm các đề thi được biên tập rõ ràng. Các bạn học sinh, quý thầy cô có thể tìm thầy đề thi phù hợp với mình một cách dễ dàng tại bộ sưu tập của chúng tôi. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 3 năm 2013

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 3 năm 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. The ratio of two supplementary angles is 2:7. What is the measure of the smaller angle?
A. 10° B. 14° C. 20° D. 24° E. 40°
2. Look at triangle PQR on the grid above. What are the coordinates of the image of point Q after triangle PQR is reflected over line PR?
A. (-2, -5) B. (-1, -5) C. (0, -5) D. (1, -5) E. (2, -5)
3. If two distinct planes, A and B, are perpendicular to line c, then which statement is true?
A. Planes A and B are parallel to each other.
B. Planes A and B are perpendicular to each other.
C. The intersection of planes A and B is a line parallel to line c.
D. The intersection of planes A and B is a line perpendicular to line c.
E. None of them.
4. Mrs. Kay gave her students a pattern of white tiles shown above. She asked her students to write an equation to represent the number of white tiles, t, for any figure number, n. Which equation represents the number of white tiles in the pattern?
A. t = n B. t = n + 2 C. t = n + 4 D. t = 4n + 4 E. t = 4n + 8
5. In the diagram of △KLM above, m∠L = 70, m∠M = 50, and MK is extended through N. What is the measure of ∠LKN ?
A. 60° B. 120° C. 180° D. 300° E. 360°
6. The width of a rectangle is w feet. The length of the rectangle is 3 feet less than twice its width. What is the area, in square feet, of the rectangle in terms of w?
A. w(2w - 3) B. w(w - 3) C. 2w(w - 3) D. 2w(2w - 3) E. 2w - 3
7. This table shows a relationship between x and y. Which of the following is an equation that shows the same relationship between x and y as in the table?
A. y = x B. y = 2x C. y = 3x D. y = 1/x E. y = 1/(2x)
8. Mary chooses an integer at random from 1 to 6. What is the probability that the integer she chooses is a prime number?
A. 5/6 B. 3/6 C. 2/6 D. 4/6 E. 1/6
9. Which type of transformation is illustrated in the accompanying diagram?
A. dilation B. reflection C. translation D. rotation
E. None of them.
10. The quality control officer at a tire factory reported that 20 tires were defective out of a sample of 10,000 tires. What is the probability that a tire made at this factory is not defective?
A. 0.2% B. 2% C. 50% D. 98% E. 99.8%

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 3 năm 2013. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản