Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 24 năm 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 đề thi

0
55
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 24 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 24 năm 2014

Nếu như bạn đang tìm tư liệu hay về Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 24 năm 2014, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 24 năm 2014

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 24 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Josh earns money by washing cars in his neighborhood. He spent $215 on supplies and charges $15 for each car washed. Josh’s profit, p, can be represented by the function p = 15n − 215, where n represents the number of cars that Josh washes. What is the minimum number of cars Josh must wash to make a profit?
A. 14 B. 15 C. 29 D. 58 E. None of them

2. In the accompanying diagram, HK bisects IL and ∠H ≅ ∠K. What is the most direct method of proof that could be used to prove ΔHIJ ≅ ΔKLJ?
A. HL ≅ HL B. SAS ≅ SAS C. AAS ≅ AAS D. ASA ≅ ASA E. None of them.

3. The original function y = 0.4x + 4 is graphed on the same grid as the new function y = 2.5x + 4. Which of the following statements about these graphs is true?
A. The graph of the original function is steeper than the graph of the new function.
B. The graph of the original function is parallel to the graph of the new function.
C. The graphs intersect at (4, 0).
D. The graphs intersect at (0, 0).
E. The graphs intersect at (0, 4).

4. The graph above shows the relationship between the value of a car in dollars and the age of the car in years. According to the graph, which of the following statements appears to be true?
A. The value of the car decreased by $1,000 per year.
B. The value of the car decreased by $2,000 per year.
C. The value of the car decreased more from Year 9 to Year 10 than in any other year.
D. The value of the car decreased more from Year 0 to Year 1 than in any other year.
E. None of them

5. If f(x) = x + 1 and g(x) = x2 – 1, the expression (g ° f)(x) equals 0 when x is equal to
A. 1 and –1 B. 0, only C. –2, only
D. 0 and –2 E. None of them

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 24 năm 2014. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản