Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 26 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
74
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 26 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 26 đề số 2 năm 2014

Đang lúc này, thầy cô và các bạn đang tìm Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11. Thư viện eLib.vn xin giới thiệu với thầy cô và các bạn bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 26 đề số 2 năm 2014. Đây là đề thi được chọn lọc, biên tập rất công phu giúp thầy cô có tài liệu hướng dẫn học sinh lớp 11 thi tốt IOE - Olympic Tiếng Anh trên mạng. Chúng tôi nghĩ rằng không gì tốt hơn bằng cách in đề này ra giấy cho các em luyện tập nhiều lần. Chúc các em thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 26 đề số 2 năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 26 đề số 2 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The manager of a day-care center wants to serve 0.5 pint of milk to each of the 48 children at the center each day. She can buy the milk in 0.5-pint cartons for $0.35 each, or she can buy 1-gallon containers of milk for $3.26 each. Which of these best represents how much the manager will save on milk each day if she buys the milk in 1-gallon containers?
A. $9.78 B. $2.76 C. $2.91 D. $2.67 E. $7.02

2. Which of the following problems can be solved using the equation 5x + 35 = 50?
A. Tamara borrowed $50 from a friend. The friend charged her 5% simple interest per month for x months. If Tamara pays her friend $5 per month, after how many months will Tamara owe her friend $35?
B. It took Kyla 5 hours to ride her bike 35 miles. If Kyla continued riding at this same rate, how many hours, x, would it take her to ride 50 miles?
C. Akashi made x deposits of $5 each into his bank account. Then he withdrew $35. If he had $50 in his account, how many deposits did he make?
D. Marcus purchased a new shirt for $35 and 5 pairs of socks for x dollars a pair. Marcus spent a total of $50. How much did each pair of socks cost?
E. None of them

3. The square root of 60 is between which two numbers?
A. 5 and 15 B. 15 and 25 C. 25 and 35 D. 35 and 60 E. 45 and 80

4. Takeya solved this equation using the steps shown above. Which operation did Takeya use to get from Step 2 to Step 3?
A. subtracted 5 from both sides
B. subtracted x from both sides
C. divided both sides by 5
D. divided both sides by 2
E. None of them

5. Point S and point T are located on the same coordinate plane. Both the x-coordinate and the y-coordinate for point S are negative. Both the x-coordinate and the y-coordinate for point T are positive. Which statement about the line containing points S and T must be true?
A. The graph of the line has a negative slope.
B. The graph of the line has a positive slope.
C. The graph of the line has a negative y-intercept.
D. The graph of the line has a positive y-intercept.
E. None of them

6. There are 8 sixth-grade classes and 195 sixthgrade students at Edison Middle School. The equation 8s = 195 can be used to determine s, the mean number of students per class. Based on the solution s = 24.375, which of the following statements could be true?
A. There are 5 sixth-grade classes with 24 students each and 3 sixth-grade classes with 25 students each.
B. There are 7 sixth-grade classes with 24 students each and 1 sixth-grade class with 25 students.
C. There are 8 sixth-grade classes with 25 students each.
D. There are 8 sixth-grade classes with 24 students each.
E. None of them

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 26 đề số 2 năm 2014 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản