Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 năm 2014

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 2 đề thi

0
52
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 năm 2014

Thư viện eLib.vn xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 năm 2014 nhằm giúp các bạn nắm chắc được cấu trúc đề thi, yêu cầu của từng dạng đề để việc luyện tập qua đề thi mẫu và các đề thi hoàn chỉnh đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 năm 2014 dưới đây: 

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. This table contains some points on a line. Which equation represents this line?
A. y = 0.5x + 2 B. y = x – 3
C. y = 3x – 5 D. y = 3x + 5
E. y = 2x – 4

2. Which of the following is most likely a graph of y = -2x + 3?
A. B.
C. D.
E. None of them

3. What property makes the equation above true?
A. The reflexive property
B. The associative property
C. The commutative property
D. The distributive property
E. None of them

4. Ian works at a car dealership and earns a base salary each month plus a percentage of his sales. The graph above shows his earnings. If Ian’s boss increases the percentage of his sales, how will the graph of this line change?
A. It will have the same slope and the same y-intercept.
B. It will have a different slope but the same y-intercept.
C. It will have the same slope but a different y-intercept.
D. It will have a different slope and a different y-intercept.
E. None of them

5. What is the slope of the line through (1, 1) and (4, -1)?
A. -1/5 B. -2/5 C. -2/3 D. -3/2
E. None of them

6. What is the slope of the line 3y = 4x + 5?
A. 4 B. 2 C. 5/3 D. 4/5 E. 4/3

7. New flooring will be put in a meeting room which is 15 feet wide and 34 feet long. What is the area of this room in square feet?
A. 49 B. 98 C. 255 D. 316 E. 510

8. This figure is on a coordinate plane. Which of the following shows a reflection of this figure across the y-axis?
A. B.
C. D.
E. None of them

9. What is the solution to 8 - 2x ≥ -4?
A. x ≥ 6 B. x ≥ 2 C. x ≤ 0 D. x ≤ 2 E. x ≤ 6

10. Raquel is graphing a rectangle on a coordinate plane. Three of the vertices are located at (2, 3), (–2, 3), and (2, –3). What are the coordinates of the fourth vertex?
A. (–3, –2) B. (–2, –3) C. (2, –3) D. (3, 2)
E. None of them  

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 năm 2014 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo 
Đồng bộ tài khoản