Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 2 đề thi

0
76
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34

Với mong muốn giảm bớt áp lực cho các em học sinh, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34. Đây là những đề thi được chọn lọc kỹ càng từ các kỳ thi trước giúp các em biết các dạng đề, làm quen với nhiều dạng bài tập khó. Hi vọng các em sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34: 

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Which expression is equivalent to (√2x2)4?
A. 2x4 B. 4x8 C. 8x4 D. 88 E. 4x4

2. “Two lines in a plane always intersect in exactly one point.” Which of the following best describes a counterexample to the assertion above?
A. coplanar lines
B. parallel lines
C. perpendicular lines
D. intersecting lines
E. None of them

3. Which function represents the linear pattern shown in the table?
A. f(x) = 2x - 4
B. f(x) = x + 3
C. f(x) = x + 1
D. f(x) = x - 3
E. f(x) = 3x - 5

4. Given: TRAP is an isosceles trapezoid with diagonals RP and TA. Which of the following must be true?
A. RP ⊥ TA B. RP ∥ TA C. RP ≌ TA D. RP bisects TA
E. None of them

5. Marta is buying a car for $12,294. She agrees to make an initial payment of $1,200 and then $258 per month for n months. Which equation can Marta use to determine the number of months, n, it will take her to finish paying for the car?
A. 1,200n + 258 = 12,294
B. 1,200 + 258n = 12,294
C. (1,200n + 258)/n = 12,294
D. (1,200n - 258)/n = 12,294
E. None of them

6. Which triangles must be similar?
A. two obtuse triangles
B. two big triangles
C. two scalene triangles with congruent bases
D. two right triangles
E. two isosceles triangles with congruent vertex angles

7. Which graph best represents the solution to the system of linear inequalities?
A. B.
C. D.
E. None of them

8. Parallelogram ABCD is shown above. Which pair of triangles can be established to be congruent to prove that ∠DAB ≌ ∠BCD?
A. ΔADC and ΔBCD
B. ΔAED and ΔBEC
C. ΔDAB and ΔBCD
D. ΔDEC and ΔBEA
E. None of them

9. Which graph best represents the equation 5x - 3y = 12?
|A. B.
C.
D.
E. None of them

10. In parallelogram FGHI, diagonals IG and FH are drawn and intersect at point M. Which of the following statements must be true?
A. ΔFGI must be an obtuse triangle.
B. ΔHIG must be an acute triangle.
C. ΔFMG must be congruent to ΔHMG .
D. ΔGMH must be congruent to ΔIMF .
E. None of them

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé! 
Đồng bộ tài khoản