Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34 năm 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 đề thi

0
102
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34 năm 2014

Giới thiệu đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34 năm 2014, tham khảo các đề thi này giúp quý thầy cô và phụ huynh có thêm tư liệu hướng dẫn học sinh, con em mình giải các dạng đề khó, chuẩn bị kiến thức cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34 năm 2014

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34 năm 2014:  

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Which expression is equivalent to (√2x2)4?
A. 2x4 B. 4x8 C. 8x4 D. 88 E. 4x4

2. “Two lines in a plane always intersect in exactly one point.” Which of the following best describes a counterexample to the assertion above?
A. coplanar lines
B. parallel lines
C. perpendicular lines
D. intersecting lines
E. None of them

3. Which function represents the linear pattern shown in the table?
A. f(x) = 2x - 4
B. f(x) = x + 3
C. f(x) = x + 1
D. f(x) = x - 3
E. f(x) = 3x - 5

4. Given: TRAP is an isosceles trapezoid with diagonals RP and TA. Which of the following must be true?
A. RP ⊥ TA B. RP ∥ TA C. RP ≌ TA D. RP bisects TA
E. None of them

5. Marta is buying a car for $12,294. She agrees to make an initial payment of $1,200 and then $258 per month for n months. Which equation can Marta use to determine the number of months, n, it will take her to finish paying for the car?
A. 1,200n + 258 = 12,294
B. 1,200 + 258n = 12,294
C. (1,200n + 258)/n = 12,294
D. (1,200n - 258)/n = 12,294
E. None of them

6. Which triangles must be similar?
A. two obtuse triangles
B. two big triangles
C. two scalene triangles with congruent bases
D. two right triangles
E. two isosceles triangles with congruent vertex angles

7. Which graph best represents the solution to the system of linear inequalities?
A. B.
C. D.
E. None of them

8. Parallelogram ABCD is shown above. Which pair of triangles can be established to be congruent to prove that ∠DAB ≌ ∠BCD?
A. ΔADC and ΔBCD
B. ΔAED and ΔBEC
C. ΔDAB and ΔBCD
D. ΔDEC and ΔBEA
E. None of them

9. Which graph best represents the equation 5x - 3y = 12?
|A. B.
C.
D.
E. None of them

10. In parallelogram FGHI, diagonals IG and FH are drawn and intersect at point M. Which of the following statements must be true?
A. ΔFGI must be an obtuse triangle.
B. ΔHIG must be an acute triangle.
C. ΔFMG must be congruent to ΔHMG .
D. ΔGMH must be congruent to ΔIMF .
E. None of them

Vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34 năm 2014 về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi. 
Đồng bộ tài khoản