Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 đề thi

0
60
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35

Để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới, thư viện eLib.vn đã tổng hợp và giới thiệu đến các bạn bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35: 

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. The average price of a movie ticket, over a period of several years, is shown in the graph above. The trend shown in the graph continues. What is the best prediction of the average price of a movie ticket in the year 2024?
A. $4.20 B. $6.90 C. $8.30
D. $10.95 E. $8.85

2. Given: AB and CD intersect at point E; ∠1 ≌ ∠2. Which theorem or postulate can be used to prove ΔAED ∽ ΔBEC?
A. SS B. SSS C. ASA D. SAS E. AA

3. The graph shows the growth in population for a city since 1940. Which best describes the population for the year 2000?
A. about 180,000
B. less than 100,000
C. about 900,000
D. more than 1,000,000
E. None of them

4. In the accompanying diagram, parallel lines l and m are cut by transversal t. Which statement about angles 1 and 2 must be true?
A. ∠1 ≌ ∠2.
B. ∠1 is the complement of ∠2.
C. ∠1 is the supplement of ∠2.
D. ∠1 and ∠2 are right angles.
E. None of them

5. The table shows the 2008 United States first-class postage rate, d(w), for packages of maximum weight, w. The pattern in the table continues. Which value represents the postage rate of a 13-ounce package?
A. $2.21 B. $2.87 C. $3.21 D. $4.21
E. $5.21

6. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. If adjacent angles are congruent, which statement must be true?
A. Quadrilateral ABCD is a square.
B. Quadrilateral ABCD is a rhombus.
C. Quadrilateral ABCD is a rectangle.
D. Quadrilateral ABCD is an isosceles trapezoid.
E. None of them

7. The total cost for renting a banquet hall includes a one-time rental fee and a cost per person attending the banquet. The relationship between n, the number of people attending the banquet and t, the total cost, is shown on the graph. Which equation best represents the relationship between n and t?
A. t = -15n + 75
B. t = -15n - 75
C. t = 15n + 75
D. t = 15n - 75
E. None of them

8. If ABCD is a parallelogram, what is the length of segment BD?
A. 14 B. 13 C. 12 D. 11 E. 10

9. Which graph best shows a positive linear relationship between the variables x and y?
A. B.
C. D.
E. None of them

10. Figure ABCD is a kite. What is the area of figure ABCD, in square centimeters?
A. 120 B. 154 C. 186 D. 336 E. 168  

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.  
Đồng bộ tài khoản