Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35 năm 2014

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 2 đề thi

0
66
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35 năm 2014

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35 năm 2014 sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập và tự kiểm tra năng lực, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức để giải các dạng đề thi Olympic Tiếng Anh của mình. Tài liệu mang tính chất tham khảo. Chúc các bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35 năm 2014

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35 năm 2014 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. The average price of a movie ticket, over a period of several years, is shown in the graph above. The trend shown in the graph continues. What is the best prediction of the average price of a movie ticket in the year 2024?
A. $4.20 B. $6.90 C. $8.30
D. $10.95 E. $8.85

2. Given: AB and CD intersect at point E; ∠1 ≌ ∠2. Which theorem or postulate can be used to prove ΔAED ∽ ΔBEC?
A. SS B. SSS C. ASA D. SAS E. AA

3. The graph shows the growth in population for a city since 1940. Which best describes the population for the year 2000?
A. about 180,000
B. less than 100,000
C. about 900,000
D. more than 1,000,000
E. None of them

4. In the accompanying diagram, parallel lines l and m are cut by transversal t. Which statement about angles 1 and 2 must be true?
A. ∠1 ≌ ∠2.
B. ∠1 is the complement of ∠2.
C. ∠1 is the supplement of ∠2.
D. ∠1 and ∠2 are right angles.
E. None of them

5. The table shows the 2008 United States first-class postage rate, d(w), for packages of maximum weight, w. The pattern in the table continues. Which value represents the postage rate of a 13-ounce package?
A. $2.21 B. $2.87 C. $3.21 D. $4.21
E. $5.21

6. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. If adjacent angles are congruent, which statement must be true?
A. Quadrilateral ABCD is a square.
B. Quadrilateral ABCD is a rhombus.
C. Quadrilateral ABCD is a rectangle.
D. Quadrilateral ABCD is an isosceles trapezoid.
E. None of them

7. The total cost for renting a banquet hall includes a one-time rental fee and a cost per person attending the banquet. The relationship between n, the number of people attending the banquet and t, the total cost, is shown on the graph. Which equation best represents the relationship between n and t?
A. t = -15n + 75
B. t = -15n - 75
C. t = 15n + 75
D. t = 15n - 75
E. None of them

8. If ABCD is a parallelogram, what is the length of segment BD?
A. 14 B. 13 C. 12 D. 11 E. 10

9. Which graph best shows a positive linear relationship between the variables x and y?
A. B.
C. D.
E. None of them

10. Figure ABCD is a kite. What is the area of figure ABCD, in square centimeters?
A. 120 B. 154 C. 186 D. 336 E. 168

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35 năm 2014! 
Đồng bộ tài khoản