Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 đề số 3 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
50
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 đề số 3 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 đề số 3 năm 2013

Lại một kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng nữa đến gần. Với mong muốn giúp thầy cô giáo chuẩn bị, các em học sinh ôn tập, thư viện eLib xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 đề số 3 năm 2013. Qua đây, các em sẽ biết được cấu trúc đề, làm quen với các dạng câu hỏi và bài tập mở rộng. Đây sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho quý phụ huynh và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 đề số 3 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 đề số 3 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. Look at the figures and the table above. How many triangles will the nth stage contain?
A. >2n − 1 B. n2 + n/2 C. 2n − 1 D. n2 + 2/2 E. n2 + 2/n
2. What value of p is a solution to the equation: 8√p - 1 = 3?
A. 0.36 B. 0.5 C. 0.75 D. 1.25 E. 0.25
3. In the figures above, ΔHKM is similar to ΔRTV, and the area of ΔHKM is equal to 10 square units. What is the area of ΔRTV?
A. 30.625 square units B. 87.5 square units
C. 21.875 square units D. 61.25 square units
E. None of them.
4. On a certain math problem, Cynthia mistakenly divided a number by 4 and then subtracted 24 and got 12 for her answer. After reading the problem again, she realized that she should have subtracted 24 before dividing by 4. What was the correct answer?
A. −48 B. −28 C. 30 D. 48 E. 144
5. The table above shows the relationship between x and y. Which function best represents the relationship between the quantities in the table?
A. y = 2x + 1 B. y = 2x3 + 1 C. y = 2x2 − 3 D. y = 2x2 + 4x + 1 E. y = 2x2 - 4x - 1
6. Brian paid $2.70 for 8 apples and 1 pear. At the same time Martha paid $9.00 for 8 pears and 1 apple. What was the cost of 1 pear?
A. $0.30 B. $0.65 C. $1.00 D. $1.10 E. $1.15
7. The graph of the function g was obtained from the graph of the function f using a transformation as shown above. Based on the graph, which equation can be used to describe g(x) in terms of f(x)?
A. g(x) = f(x) + 6 B. g(x) = f(x) - 6
C. g(x) = f(x) D. g(x) = f(x + 6)
E. g(x) = f(x - 6)
8. The base of a triangle is 3 inches less than twice its height. If the area of the triangle is 126 square inches, which of the following equations can be used to find h, the height of the triangle in inches?
A. 2h2 − 3h + 63 = 0
B. 2h2 − 3h + 126 = 0
C. 2h2 − 3h + 252 = 0
D. 2h2 − 3h − 63 = 0
E. 2h2 − 3h − 252 = 0
9. Iris wants to conduct a survey to determine how many customers see the advertisement for her store. Which of these methods provides Iris with the most representative sample of her customers?
A. Survey customers who live near her store.
B. Survey customers who shop at her store on weekends.
C. Survey customers who shop at her store early in the morning.
D. Survey customers who shop at her store at different times throughout the week.
E. None of them.
10. Which figure best describes the graph of 2x2 + 5y2 − 2x − 10y − 15 = 0?
A. Circle B. Ellipse C. Parabola D. Hyperbola E. None of them.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 đề số 3 năm 2013 . Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản