Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 4 đề thi

0
312
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 năm 2013

Chúng ta biết rằng, đề thi Olympic Tiếng Anh có một mức độ cao hơn đề thi thông thường tại các cấp độ thi, do đó, trước khi bước vào kỳ thi, các em học sinh cần được ôn tập và chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng để có thể làm được bài thi hiệu quả nhất. Mời các bạn tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 năm 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. The video of the movie Star Wars earned $193,500,000 in rental fees during its first year. Expressed in scientific notation, the number of dollars earned is
A. 1935 × 108 B. 193.5 × 106 C. 1.935 × 106 D. 1.935 × 108
E. None of them
2. Mike kept track of the number of passengers on his bus, noticing the above. Which expression represents the number of passengers on the bus after the fourth stop?
A. 2p + 5 B. p - 1 C. 2p - 5
D. 2p + 1 E. 2p - 1
3. Sara is building a triangular pen for her pet rabbit. If two of the sides measure 8 feet and 15 feet, the length of the third side could be
A. 13 ft B. 7 ft C. 3 ft D. 23 ft E. 27 ft
4. Triangle JKE is an obtuse isosceles triangle with m∠E = 10° and KE > JK. What is the measure of ∠J?
A. 170° B. 160° C. 85° D. 45° E. 10°
5. Which letter demonstrates line symmetry but not point symmetry?
A. T B. N C. H D. S E. None of them
6. A system of equations is given aboev. What is the solution to this system of equations?
7. The number of people on the school board is represented by x. Two subcommittees with an equal number of members are formed, one with (2/3)x - 5 members and the other with x/4 members. How many people are on the school board?
A. 20 B. 12 C. 8 D. 4 E. 2
8. The graph shows average monthly precipitation data for Spokane, Washington and Bakersfield, California. Which statement about the data shown is true?
A. Spokane has a greater range of precipitation values than Bakersfield.
B. Bakersfield receives its greatest amount of precipitation in December.
C. Bakersfield has a greater annual average precipitation than Spokane.
D. Spokane receives its greatest amount of precipitation in January.
E. None of them
9. The letters on the number line below represent rational numbers. The approximate value of √15 is represented by the letter
A. J B. K C. L D. M E. None of them
10. Which construction represents the center of a circle that is inscribed in a triangle?
A. The intersection of the three altitudes of the triangle.
B. The intersection of the three medians of the triangle.
C. The intersection of the angle bisectors of each angle of the triangle.
D. The intersection of the perpendicular bisectors of each side of the triangle.
E. None of them.  

ELib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản