Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
43
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5 đề số 2 năm 2013

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, các em đừng quên tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5 đề số 2 năm 2013 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5 đề số 2 năm 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5 đề số 2 năm 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. Which of the following diagrams illustrates a 90° rotation of triangle XYZ counter-clockwise about the origin?
2. When graphed on the coordinate plane, the equations y = 2x2 + 4x + 5 and x2 + y2 = 36 form
A. a parabola and a straight line
B. a parabola and a circle
C. two parabolas
D. two circles
E. None of them.
3. Sharan owns stores in both Memphis and Nashville. The number of years of experience for the managers of her stores in the two cities are listed above. Which statement about the two sets of data is true?
A. The median of the data for the Memphis stores is less than the median of the data for the Nashville stores.
B. The standard deviation for the data for the Memphis stores is greater than the standard deviation of the data for the Nashville stores.
C. The mean of the data for the Memphis stores is greater than the mean of the data for the Nashville stores.
D. The interquartile range in the data for the Memphis stores is less than the interquartile range in the data for the Nashville stores.
E. None of them.
4. Line segment AB has a slope of 3/4. If the coordinates of point A are (2,5), the coordinates of point B could be

A. (6, -8) B. (5, 9) C. (–1, 1)
D. (6, 2) E. (6, 8)
5. Which is not a property of all similar triangles?
A. The corresponding angles are congruent.
B. The corresponding sides are congruent.
C. The perimeters are in the same ratio as the corresponding sides.
D. The altitudes are in the same ratio as the corresponding sides.
E. None of them.
6. The table shows carbon dioxide concentration levels measured at Mauna Loa, Hawaii. Using the line of best fit for these data, which is the best estimation of the carbon dioxide concentration level measured in parts per million, at Mauna Loa in 2010?
A. 362 B. 389 C. 385 D. 383 E. 381
7. The accompanying diagram shows a ramp 30 feet long leaning against a wall at a construction site. If the ramp forms an angle of 32° with the ground, how high above the ground, to the nearest tenth, is the top of the ramp?
A. 18.7 ft B. 25.4 ft C. 56.6 ft D. 38.8 ft E. 15.9 ft
8. If f(x) = √x2 - 1 and g(x) = √x - 1, which expression represents f(x)/g(x), for x > 1?
A. √x B. √x - 1 C. √x + 1 D. 1/√x + 1 E. None of them.
9. The accompanying diagram shows the starting position of the spinner on a board game. How does this spinner appear after a 270° counterclockwise rotation about point P?
10. The expression (3/4)2 • (1/4)-2 is equivalent to
A. 9/16 B. 9/256 C. 3 D. 6 E. 9  

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 5 đề số 2 năm 2013 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản