Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 6 năm 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
196
lượt xem
3
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 6 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 6 năm 2013

Làm thế nào để tăng cường kiến thức và kỹ năng làm bài để đạt điểm cao trong kì thi Olympic Tiếng Anh sắp tới? Thư viện eLib gợi ý bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 6 năm 2013 như một tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình ôn thi của bạn. Hi vọng, với đa dạng các câu hỏi trắc nghiệm trong bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn ôn tập thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 6 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 6 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. Sonya and Alex shared their work on the equation |2x + 3| = 13 as shown above. Which statement is true?
A. Alex solved the equation correctly.
B. Sonya solved the equation correctly.
C. The only solution for the original equation is 5.
D. Neither Alex nor Sonya solved the equation correctly.
E. None of them
2. As shown in the accompanying diagram, the star in position 1 on a computer screen transforms to the star in position 2. This transformation is best described as a
A. line reflection B. translation C. rotation D. dilation E. None of them.
3. Carlos is playing a game using tiles. Each tile is divided into two groups of dots. He needs to select a tile with a group of 3 dots or a group of 5 dots to be able to play. The tiles he can choose from are shown above. Carlos will randomly select one tile at a time without replacement until he selects a tile with either a group of 3 dots or a group of 5 dots . What is the probability that he will need to select a total of 4 tiles in order to play?
A. 3/7 B. 5/11 C. 1/35 D. 3/32 E. None of them.
4. Sophia uses the equation above to estimate the percent, p, of games a baseball team is expected to win based on the number of runs scored, s, and the number of runs the team allows, a. Sophia’s favorite baseball team scored 200 runs and allowed 150 runs. What percent of games is this team expected to win?
A. 20% B. 36% C. 48% D. 64% E. 84%
5. The graph of the equation y = log (2x + 3) is translated right 3 units and down 3.5 units to form a new graph. Which equation represents the new graph?
A. y = log(2x + 9) + 3.5
B. y = log(2x + 9) - 3.5
C. y = log(2x - 3) + 3.5
D. y = log(2x + 3) - 3.5
E. y = log(2x - 3) - 3.5
6. Which set contains all the real numbers that are not part of the domain of the function above?
A. {8} B. {-4} C. {-4, 8} D. {-8, 4} E. None of them.
7. If g ≠ 0 and h ≠ 0 which expression represents this quotient?
A. 5g3h2 - 6g2 + 5h
B. 5g3h2 - 6g3h + 5gh
C. 12g3h2 - 15g3 + 12h
D. 12g3h6 - 15g3 + 12h5
E. 5g3h2 - 6g3 + 5h
8. If 3(x - 2) = 2x + 6, the value of x is
A. 0 B. 5 C. 12 D. 20 E. 23
9. Which statement is logically equivalent to “If a triangle is an isosceles triangle, then it has two congruent sides”?
A. If a triangle does not have two congruent sides, then it is an isosceles triangle.
B. If a triangle does not have two congruent sides, then it is not an isosceles triangle.
C. If a triangle is not an isosceles triangle, then it has two congruent sides.
D. If a triangle is an isosceles triangle, then it does not have two congruent sides.
E. None of them.
10. Which ordered pair is a solution to this system of equations?
A. (6, 1) B. (4, 0) C. (2, 3) D. (1, 0) E. None of them.  

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 6 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo
Đồng bộ tài khoản