Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 7

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
124
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 7

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 7

Đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng bao giờ cũng khó, đòi hỏi các em không những nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa mà còn phải biết tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu tham khảo bên ngoài. Xuất phát từ thực tế đó, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 7. húc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 7

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 7:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. The principal of an elementary school that has a total of 650 students wants to determine which cereal is preferred among the students. Which method of data collection will give the accurate results?
A. assign a number to each student in the library and ask which cereal is preferred
B. assign a number to each student and ask every third grader with a number that is a multiple of 5 which cereal is preferred
C. assign a number to each classroom and ask all students in 1 selected classroom per grade level which cereal is preferred
D. assign a number to each classroom and ask the girls in 5 selected classrooms which cereal is preferred
E. None of them.
2. In a ring toss game at a carnival, three rings are tossed over any of three pegs. A ring over peg A is worth one point, over peg B three points and over peg C five points. If all three rings land on pegs, how many different point totals are possible? (It is possible to have more than one ring on a peg.)
A. 13 B. 12 C. 7 D. 6
— At the first stop, several passengers (p) got on the empty bus.
— At the second stop, the number of passengers doubled when more people got on.
— At the third stop, 3 passengers got off the bus and no passengers got on.
— At the fourth stop, 2 passengers got on the bus and no passengers got off.
3. Mike kept track of the number of passengers on his bus, noticing the above. Which expression represents the number of passengers on the bus after the fourth stop?
A. 2p + 5 B. 2p - 5 C. 2p + 1 D. 2p - 3 E. 2p - 1
4. Triangle JKE is an obtuse isosceles triangle with m∠E = 10° and KE > JK. What is the measure of ∠J?
A. 170° B. 85° C. 10° D. 55° E. 160°
5. What is the least common denominator of 1/2, 2/7x, and 5/x?
A. 9x B. 2x C. 14x D. 14x2 E. 14x3
6. Nancy made the statement above. Which produces a counterexample to her statement?
A. a = 0 B. b = 0 C. a < 0 D. b < 0
E. None of them.
7. Simplify 9/(x-1 + 1) for all values of which the expression is defined.
A. 9/2 B. 9x/2 C. 9/(x + 1) D. 9x/x E. 9x/(x + 1)
8. The mileages of the vehicles in a government fleet are normally distributed with a mean of 60000 miles and a standard deviation of 8000 miles. If a vehicle from the fleet is randomly selected, which is closest to the probability that the mileage is greater than 44000 miles?
A. 0.48 B. 0.68 C. 0.75 D. 0.95 E. 0.98
9. Kent is using the scale to compare the weight of various solids. How many spheres will balance one cube?
A. 2 spheres B. 3 spheres
C. 4 spheres D. 5 spheres
E. 6 spheres
10. Which construction represents the center of a circle that is inscribed in a triangle?
A. The intersection of the three altitudes of the triangle.
B. The intersection of the three medians of the triangle.
C. The intersection of the angle bisectors of each angle of the triangle.
D. The intersection of the perpendicular bisectors of each side of the triangle.
E. None of them.  

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 7. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản