Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 năm 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
209
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 năm 2013

Các em học sinh đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 năm 2013 mà eLib.vn giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi này sẽ giúp các em bước đầu làm quen với độ khó của các đề thi năm trước. Đây cũng là cách giúp các em ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 năm 2013

Dưới đây là nội dung được trích trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 năm 2013.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. Line segment AB is shown in the diagram above. Which two sets of construction marks, labeled I, II, III, and IV, are part of the construction of the perpendicular bisector of line segment AB?

A. I and II B. I and IV
C. II and III D. II and IV
E. I and III

2. If △JKL ≅ △MNO, which statement is always true?
A. ∠KLJ ≅ ∠NMO
B. ∠KJL ≅ ∠MON
C. MO
D. ON
E. None of them.

3. The sum of Scott’s age and Greg’s age is 33 years. If Greg’s age is represented by g, Scott’s age is represented by
A. 33 – g
B. g – 33
C. g + 33
D. 33g
E. 66g

4. In the diagram above of △ACE, medians AD, EB, and CF intersect at G. The length of FG is 12 cm. What is the length, in centimeters, of GC?

A. 2
B. 4
C. 6
D. 12
E. 24

5. In the diagram below of circle O, chord AB is parallel to chord CD. Which statement must be true?

6. In the diagram above, line p intersects line m and line n. If m∠1 = 7x and m∠2 = 5x + 30, lines m and n are parallel when x equals

A. 12.5
B. 87.5
C. 90
D. 105
E. 15

7. Look at this number line. Which point is closest in value to Q√P?

A. A
B. B
C. C
D. D
E. P

8. If y varies directly with x and y is 42 when x is 4, what is the constant of variation expressed in decimal form?

A. 5.25
B. 10.5
C. 21
D. 42
E. 84

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 8 năm 2013. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản