Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 4 năm học 2012

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
39
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 4 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 4 năm học 2012

Đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng bao giờ cũng khó, đòi hỏi các em không những nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa mà còn phải biết tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu tham khảo bên ngoài. Xuất phát từ thực tế đó, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 4 năm học 2012. Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 4 năm học 2012

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 4 năm học 2012:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Wally is writing a research report on his favorite reptile – the alligator. He discovered that the alligator population in Florida grew quickly. How many morealligators were in Florida in 1990 than in 1950?
A. 200
B. 400
C. 600
D. 2000
2. You can measure the width of a dollar bill in ___________.
A. inches
B. feet
C. yards
D. miles
3. The wall in Freddy’s room is 12-feet high wide and 9-feet high. Freddy is going tohang a poster on this wall, but he wants to leave a space of 3-feet between the edges of the poster and the edges of the wall. What is the size of this poster?
A. 9-foot wide and 6-foot tall
B. 9-foot wide and 3-foot tall
C. 6-foot wide and 6-foot tall
D. 6-foot wide and 3-foot tall
4. Ellen’s cat had 10 kittens last month. She gave 3 kittens to a friend, 1 kitten to her teacher, and 2 kittens to her neighbor. Which number  sentence can you use to find the number of kittens Ellen has left?
A. 10 – 3 – 1 – 2 = 4
B. 10 + 2 + 1 + 2 = 15
C. 8 - 2 + 1 + 3 = 10
D. 10 + 3 + 1 – 3 = 10
5. If you fold the figure above along the dotted lines, what shape will you make?
A. cube
B. cylinder
C. pyramid
D. cone
6. Daniel wants to weigh a bag of potatoes at the store. What measurement tool
should he use?
A. yard stick
B. thermometer
C. scale
D. measuring cup
The fourth grade students at Broward Elementary voted for their favorite hobby. The double bar graph shows the results of the vote.
7. Using the bar graph above, how many more girls voted for stamp collecting than
for surfing the net?
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
8. How many more boys voted for stamp collecting than for painting?
A. 5
B. 10
C. 20
D. 25
9. How many more students voted for surfing the net than for painting?
A. 20
B. 40
C. 10
D. 50
10. Which of the following statements is wrong?
A. The number of girls that voted for stamp collecting is equal to the number of girls that voted for surfing the net and painting.
B. The most popular hobby for 4th grade students in Broward Elementary is stamp collecting.
C. The number of boys that voted for surfing the net and stamp collecting is equal to the number of girls that voted for painting and surfing the net.
D. The number of students that voted for painting is 25.

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 12 đề thi số 4 năm học 2012 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản