Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 35 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 35 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 35 đề thi số 2 năm học 2013

Nhằm giúp học sinh tránh bỡ ngỡ và nắm được cấu trúc cơ bản của đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Thư viện eLib.vn xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 35 đề thi số 2 năm học 2013 nhằm giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 35 đề thi số 2 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 35 đề thi số 2 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Ellie buys a 40-pound bag of dog food for Clancy. Clancy eats one pound each day. How many days will the bag of food last?

1. Is any additional information needed to solve the problem?
A. Yes, how much Clancy weighs.
B. Yes, what kind of dog food Clancy eats.
C. Yes, how tall Clancy is.
D. No, all information is given.

2. Erin went on a camping trip with her family. They pitched a tent that was shaped like the figure shown above. What shape was bottom of the tent?
A. triangle B. rectangle C. square D. triangular prism

3. Dan has 363 baseball cards; Mickey has 288; John has 412; Alvin has 126. How many baseball cards do they have in all?
A. 1,089 B. 1,179 C. 1,189 D. 1,279

4. Pamela made a quilt from old scraps of square cloth. Each of the one-foot squares was sewn together, as shown above. What is the area of her quilt?
A. 24 sqft B. 32 sqft C. 120 sqft D. 320 sqft

5. There were 64 brown ducks wading in the lake. Soon, they were joined by 12 white swans. Then, half of the white swans flew away. Which number sentence shows how many birds were still in the lake after half of the swans flew away?
A. 64 + 12 + 6 = 68
B. 64 + 12 - 6 = 70
C. 64 - 12 - 6 = 46
D. 64 + 12 - 32 = 44
6. Joe is cleaning up his blocks below and putting them on the shelf. Which of the following figures has both a curved surface and a flat surface?
A. B. C. D.

7. Jessica is to group some shapes together for an art project. If she will group all of the squares together, what rule should she write that will apply only to squares?
A. They have two pairs of opposite sides parallel.
B. They have four right angles.
C. They have sides that are all equal.
D. They have four right angles and all sides are equal.

8. Paul and Joel are playing a spelling game with the letters below. Which group has three letters that each has only one line of symmetry?
A. H, O, X B. Q, P, R C. V, M, G D. A, K, C
Nick wants a pony. It will cost him $30 a month to rent a stall and pasture space for the pony to live. The pasture is 3,000 square feet. Horse feed costs $12 a bag. The pony eats 1 bag of horse feed a week. Nick needs to determine the cost of housing and feeding the pony for the first month.

9. Which piece of information is unnecessary for Nick to find the cost of housing and feeding the pony?
A. It will cost him $30 to rent a stall.
B. The pasture is 3,000 square feet.
C. Horse feed costs $12 a bag.
D. The pony eats 1 bag of horse feed a week.

10. Which set of quadrilaterals has four lines of symmetry?
A. {parallelograms} B. {rectangles} C. {squares} D. {trapezoids}

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 35 đề thi số 2 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản