Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
53
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 đề thi số 1 năm học 2013

Giới thiệu với quý thầy cô giáo và các em học sinh Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 đề thi số 1 năm học 2013. Với nội dung được chọn lọc kỹ càng, đa dạng, bộ đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề, biết giải các bài Tiếng Anh khó. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 đề thi số 1 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 đề thi số 1 năm học 2013 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Lily has the bookmark above. Every time Lily reads 20 pages, she shades in rectangle. She has shaded 5/10 of the bookmark. What decimal represents the amount of rectangles Lily has shaded? 
A. 0.05 B. 0.15 C. 0.50 D. 0.55 
2. Andy has 2 boxes of marbles. Box A has 44 marbles in it. Box B has 28 in it. Andy takes 4 marbles at a time to move form Box A to Box B. How many times will it take Andy to move the marbles so that the two boxes have the same number of marbles? 
A. 1 B. 2 C. 4 D. 16 
3. Jessie ate 3/4 of her dinner. She used the hundredths board above to represent that amount. Which of the following decimals is equivalent to 3/4? 
A. 0.75 B. 0.50 C. 0.34 D. 0.25 
4. Wilson shaded in parts of the two grids above. What is the total amount Wilson shaded? 
A. 0.51 grid B. 1.01 grids C. 1.02 grids D. 1.51 grids 
5. Chloe’s soccer team won the championship. To celebrate, they ordered eight pizzas. The drawing above shows how much pizza was left over. How many pizzas were left over? 
A. 2 1/2 B. 3 1/4 C. 3 3/4 D. 5 1/2 
6. Patty and her friends are playing Bingo. Patty’s Bingo chart is shown above. Patty has shaded in 3/5 of her Bingo chart, but she still hasn’t gotten a Bingo! How many squares has Patty shaded? 
A. 50 B. 25 C. 20 D. 15 
7. Creed wants to write down an expression that is an example of the associative property of multiplication. If Creed were to correctly create an expression, which of the following would he write? 
A. 5 ×( 3 × 2) = ( 5 × 3 ) × 2 
B. 5 ×( 3 × 2) = 5 × ( 2 × 3 )
C. 5 ×( 3 + 2) = 5 × ( 2 + 3 )
D. 5 ×( 3 + 2 ) =( 5 × 3 ) + ( 5 × 2 ) 
8. Tommy is 11 years old; his brother Eric is 7 years old. After how many years will the sum of Tommy and Eric's ages be 30? 
A. 18 B. 12 C. 6 D. 4
9. Nika was given the numbers above to add. Nika quickly added the ones column by adding (4+6), (7+3), then (5+5). This gave her three tens or 30. Which properties of addition did Nika use to quickly arrive at the first part of her answer? 
A. associative and distributive properties
B. commutative and associative properties
C. commutative and distributive properties
D. associative and inverse properties 
10. Leona is making a quilt to give to her mom for Mother’s Day. She is going to transfer family pictures to fabric and use those as the quilt blocks. The quilt will consist of 56 picture blocks with 8 blocks in each row. How many rows of blocks will Leona make? 
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9  

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 đề thi số 1 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản