Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 4 đề thi

0
151
lượt xem
1
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A car rental agency charges $15 a day plus $0.12 per mile for its rental cars. If these charges include tax, what is the total cost of traveling 400 miles in 3 days in a car rented from this agency?
A. $45
B. $48
C. $93
D. $144
E. $189
2. In the figure above, what is the value of x ?
A. 35
B. 40
C. 50
D. 65
E. 130
3. The ratio of toggle-bolt prices in year X to toggle-bolt prices in year Y was 4 to 3. If the ratio of prices in year Y to prices in year Z was 3 to 2, what was the ratio of prices in year X to prices in year Z ?
A. 3 to 1
B. 2 to 1
C. 3 to 2
D. 4 to 3
E. 7 to 5
4. A group of 110 people is divided into 4 committees. If each committee contains at least 2 people, which of the following statements must be true?
A. Each committee has at least 4 people.
B. No 2 committees have the same number of people.
C. No committee has more than 100 people.
D. At least 1 committee has more than 25 people.
E. The largest committee has 3 more people than the smallest committee.
5. In the cube above, AB = 4. What is the perimeter of rectangle ABCD ?
A. 24
B. 16√2 (approximately 22.63)
C. 16 + 4√2 (approximately 21.66)
D. 8 + 8√2 (approximately 19.31)
E. 4 + 8√2 (approximately 15.31)
6. The integer n is formed by writing the positive integers in a row, starting with 1 and ending with 80, as shown n = 1234567891011 ... 787980. Counting from the left, what is the 90th digit of n ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
7. What are all possible values of x for which (x + x + x + x + x)/2x = 5/2?
A. All real numbers except 0
B. 0 only
C. 1 only
D. 5/2 only
E. no real numbers
8. If 2x + 3y = 1 , what is x/2 + y/3 in terms of y ?
A. y/5
B. (1 - 3y)/2
C. (1 - 3y)/4
D. (3y + 4)/15
E. (3 - 5y)/12
9. The figure above shows six right triangles. What is the value of x2 + y2 ?
A. 21
B. 27
C. 33
D. √593 (approximately 24.35)
E. √611 (approximately 24.72)
10. For positive integers x, let the symbol (x) represent the sum of the digits of x. For example, (74) = 7 + 4 = 11. If n is a positive integer and (n) = (33) + (17), which of the following could be the value of n?
A. 14
B. 34
C. 51
D. 65
E. 86

Nội dung đề thi chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 để xem.
Đồng bộ tài khoản