Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 14 đề số 2 năm 2012

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
49
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 14 đề số 2 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 14 đề số 2 năm 2012

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 9 Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 14 đề số 2 năm 2012. Thông qua việc giải các đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng tiếp cận với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 14 đề số 2 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 14 đề số 2 năm 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If 4x + 4y = 18 and x = 2, what is the value of 2y?
A. 5
B. 7
C. 9
D. 10
E. 16
2. A store will print an order of starts with a special design. The store charges a one-time fee of $200 for creating the artwork, plus $6 for each shirt that it prints. Which of the following gives the total charge in dollars, to print an order of n shirts?
A. 194n
B. 200n + 6
C. 206 + n
D. 200 + 6n
E. 200 + n + 6
3. Point M is the midpoint of AB. Points C and D are located on AB in such a way that AC = CM and MD = DB. If MD = 5, what is the length AD?
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
E. 30
4. If 5k-2 + 52 = 50, what is the value of k?
A. 2
B. 4
C. 5
D. 10
E. 20
5. For which of the following pairs of numbers is the ratio of the smaller number to the larger number 3 to 5?
A. 4, 6
B. 5, 10
C. 6 ,9
D. 8, 8
E. 9 ,15
I. Some of the people said they enjoy more than one kind of food.
II. More than-half the people said they enjoy Italian food.
III. All the people who said they enjoy Mexican food also said they enjoy Italian food.
6. For each of 5 kinds of food, the graph above shows the percent of 800 people surveyed who said they enjoy that kind-of food. Based on the information in the graph, which of the statements must be true?
A. II only
B. III only
C. I and II only
D. II and III only
E. I, II, and III
7. If , what is the value of x?
A. -2
B. -1
C. 0
D. 1
E. 2
8. How many integers between 9 and 100 have the tens digit equal to 4 or 5 and the units digit (ones digit) equal to 7, 8, or 9?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
E. 9
Sequence P: 2, 4, 8, ...
Sequence T: 10, 20, 30, ...
9. The first term of sequence P is 2, and each term after the first is 2 times the preceding term. The first term of sequence T is 10, and each term after the first is 10 more than the preceding term. What is the least value of n such that the nth term of sequence P is greater than the nth term of sequence T?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
E. 10
10. For all positive integers a and b, let a△b be defined by a△b=ab2. What is the value of 2△3?
A. 6
B. 12
C. 18
D. 27
E. 36

Nội dung bộ sưu tập chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 14 đề số 2 năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản