Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 4 đề thi

0
88
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19

Giới thiệu với quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19. Với nội dung được chọn lọc kỹ càng, đa dạng, bộ đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề, biết giải các bài Tiếng Anh khó. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The roots of the equation 2x2 – x = 4 are
A. real and irrational
B. real, rational, and equal 
C. real, rational, and unequal
D. imaginary
E. imaginary and unequal

2. Which graph represents the inverse of f(x) = {(0,1),(1,4),(2,3)}?
E. None of them

3. If point C(-3, 8) is the midpoint of a line segment with endpoints A(-9, -2) and B, what are the coordinates of point B?
A. (-6, 3) B. (-15, 14) C. (-3, -18) 
D. (3, 18) E. (2, 5)

4. What is the y-intercept of a line that passes through (–5, 6) and has an x-intercept of 3?
A. 4/9 B. 2 C. 21/4 D. 3 E. 31/4

5. In the equation y = 4x + 8, y is a function of x. If the value of x is decreased by 3, how will the value of y change?
A. The value of y will decrease by 12.
B. The value of y will decrease by 4.
C. The value of y will increase by 8.
D. The value of y will increase by 10.
E. The value of y will increase by 28.

6. Solve |3x + 7| = 11.
A. –6 only B. 4/3 only C. 4/3 and -4/3 D. 4/3 and -6 E. -4/3 and -6

7. Using the mapping above, which represent functions?
A. I only B. II only 
C. III only D. I and III only E. II and III only

8. Graciela wanted to buy a new winter coat. The store was offering a 30% discount plus an extra $6 discount for paying cash. Graciela bought a coat for cash and paid $80.80. Which of the following equations could be used to find the original price of the coat, x?
A. 0.70x + 6 = 80.80
B. 0.70x – 6 = 80.80
C. x – 0.30(x + 6) = 80.80
D. x – 0.30(x - 6) = 80.80
E. x + 0.30(x – 6) = 80.80

9. From the chart above, what is the value of y when x = 12?
A. 68 B. 19 C. -19 D. -48 E. -68

10. How many different values of k exist so x2 + kx – 15 is factorable using integers?
A. 1 B. 2 C. 4 D. 6 E. 8 

 

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 để xem.
Đồng bộ tài khoản