Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
27
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 đề số 1 năm 2013

Mời các em cùng tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 đề số 1 năm 2013 để làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 đề số 1 năm 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 đề số 1 năm 2013 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The roots of the equation 2x2 – x = 4 are
A. real and irrational
B. real, rational, and equal
C. real, rational, and unequal
D. imaginary
E. imaginary and unequal

2. Which graph represents the inverse of f(x) = {(0,1),(1,4),(2,3)}?
E. None of them

3. If point C(-3, 8) is the midpoint of a line segment with endpoints A(-9, -2) and B, what are the coordinates of point B?
A. (-6, 3) B. (-15, 14) C. (-3, -18)
D. (3, 18) E. (2, 5)

4. What is the y-intercept of a line that passes through (–5, 6) and has an x-intercept of 3?
A. 4/9 B. 2 C. 21/4 D. 3 E. 31/4

5. In the equation y = 4x + 8, y is a function of x. If the value of x is decreased by 3, how will the value of y change?
A. The value of y will decrease by 12.
B. The value of y will decrease by 4.
C. The value of y will increase by 8.
D. The value of y will increase by 10.
E. The value of y will increase by 28.

6. Solve |3x + 7| = 11.
A. –6 only B. 4/3 only C. 4/3 and -4/3 D. 4/3 and -6 E. -4/3 and -6

7. Using the mapping above, which represent functions?
A. I only B. II only
C. III only D. I and III only E. II and III only

8. Graciela wanted to buy a new winter coat. The store was offering a 30% discount plus an extra $6 discount for paying cash. Graciela bought a coat for cash and paid $80.80. Which of the following equations could be used to find the original price of the coat, x?
A. 0.70x + 6 = 80.80
B. 0.70x – 6 = 80.80
C. x – 0.30(x + 6) = 80.80
D. x – 0.30(x - 6) = 80.80
E. x + 0.30(x – 6) = 80.80

9. From the chart above, what is the value of y when x = 12?
A. 68 B. 19 C. -19 D. -48 E. -68

10. How many different values of k exist so x2 + kx – 15 is factorable using integers?
A. 1 B. 2 C. 4 D. 6 E. 8 

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 đề số 1 năm 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản