Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 năm 2014

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
58
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 năm 2014

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 năm 2014 được sắp xếp rõ ràng thành bộ bao gồm các đề thi được biên tập rõ ràng. Các bạn học sinh, quý thầy cô có thể dễ dàng tìm thấy đề thi phù hợp với mình một cách dễ dàng tại bộ sưu tập của chúng tôi. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 năm 2014

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 năm 2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Pipe A can fill a tank in 8 hours. When both pipe A and pipe B are used, the tank is filled in 5 hours. How long, in hours, would it take pipe B alone to fill the tank?
A. 61/2 B. 9 C. 13 D. 131/3 E. 14

2. Jack and Jill sat at the ends of an 18-foot long seesaw where the fulcrum was placed in the middle of the board. By placing a 20-pound weight 3 feet in front of Jill, they were in bal-ance. If Jack weighs 140 pounds, which equation could be used to determine Jill’s weight (x) in pounds?
A. 140(9) = 9x + 6(20)
B. 140(9) = 9x + 3(20)
C. 140(9) = 9x + (x – 3)20
D. 140(18) = 18x + 15(20)
E. 140(18) = 18x + (x – 3)(20)

3. When the expression above is simplified, the numerator is:
A. 3p2 – 2 B. 4p + 1 C. 3p2 + 2
D. –2p + 3 E. 2p + 3

4. Solve for t in the expression above.
A. {0} B. {9} C. {real numbers}
D. {imaginary numbers} E. no real solution

5. What is the value of c if x2 + 7x + c is a perfect square?
A. √7 ≈ 2.65 B. 7/2 C. 49/4 D. 49 E. 343/8

6. The figure shows the graph of y = x2 – 2x – 3. The expression x2 – 2x – 3 is less than zero when:
A. x < 0 B. x > 0 C. x < 1 or x > 3
D. x > –4 E. –1 < x < 3

7. The vertex of the parabola represented by y = x2 + 8x + 13 is in which quadrant?
A. I B. II C. III D. IV E. None of them

8. The shaded region above is determined by which pair of inequalities?

9. Which of the following is an equation for line m?
A. y = –ax + a B. y = –x + a C. y = -(3/2)x + a
D. y = -(3/2)ax + a E. y = x - (3/2)a

10. Two planes intersect at line AB. Each plane contains a line that does not intersect AB. Which of the following terms describes the relationship between these two lines?
A. skew B. coplanar C. perpendicular
D. intersecting E. None of them

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 năm 2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản