Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 4 đề thi

0
92
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang bồi dưỡng Olympic Tiếng Anh trên mạng có thể dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. AD // CB and cut by transversal AB. AC ⊥ CB. AB = 10, ∠DAB = 35°. Which of the following expressions could be used to determine the length of AC?
A. 10 cos55° 
B. 10 sin55° 
C. 10 cos35° 
D. 10 tan35°
E. 10 cot35° 

2. What is the area, in square inches, of the circle that is circumscribed about an equilateral triangle that has a perimeter of 36 inches?
A. 18π ≈ 56.55
B. 27π ≈ 84.82
C. 36π ≈ 113.10
D. 48π ≈ 150.80
E. 56π ≈ 175.93 

3. The apothem (drawn from the center, perpendicular to a side) of a regular hexagon has a length of 6. What is the perimeter of the hexagon?
A. 2√3 ≈ 3.46
B. 4√3 ≈ 6.93
C. 8√3 ≈ 13.86
D. 12√3 ≈ 20.78
E. 24√3 ≈ 41.57

4. Trapezoid ABCD is inscribed in circle P. If AB ≌ BC ≌ CD and AP = 12, what is the measure of the median of the trapezoid?
A. 6 
B. 12 
C. 18 
D. 24 
E. 30

5. First rotate the triangle bounded by the vertices (0, 0), (0, 5), (4, 0) about the origin 180°. Then, reflect the resulting image across the x-axis. What quadrant contains the final image of the triangle after both transformations?
A. quadrant I 
B. quadrant II 
C. quadrant III 
D. quadrant IV
E. None of them

6. Theorem: A triangle has at most one obtuse angle. Eduardo is proving the theorem above by contradiction. He began by assuming that in ΔABC, ∠A and ∠B are both obtuse. Which theorem will Eduardo use to reach a contradiction?
A. If two angles of a triangle are equal, the sides opposite the angles are equal.
B. If two supplementary angles are equal, the angles each measure 90°.
C. The largest angle in a triangle is opposite the longest side.
D. The sum of the measures of the angles of a triangle is 180°.
E. In a triangle, the sum of any two sides is longer than the third side and the difference of any two sides is shorter than the third side. 

 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 để xem.
Đồng bộ tài khoản