Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 25 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
43
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 25 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 25 đề số 2 năm 2014

Các em đừng quên tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 25 đề số 2 năm 2014 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 25 đề số 2 năm 2014

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 25 đề số 2 năm 2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following is a graph with a vertex at (-3, 2)?
A. y = 2 - ∣x - 3∣ B. y = -2 -∣x + 3∣
C. y = ∣x - 3∣ - 2 D. y = ∣x + 3∣ + 2
E. y = ∣x + 13∣ + 12

2. Christina had a certificate of deposit for two years. The bank credited interest to the certificate every three months. The table shows the interest credited at three-month intervals. Which of the following equations is closest to the line-of-best fit for the data?
A. y = 0.1x + 9.9 B. y = 0.1x - 9.9
C. y = -0.1x + 9.9 D. y = -0.1x - 9.9
E. y = 1.1x + 0.9

3. Point C is the midpoint of QS and RT in the rectangle QRST as shown above. What are the coordinates of point C?
A. (-2, -1.5) B. (-1.5, 2) C. (-5, -2.5) D. (-2.5. -5) E. (8, -9)

4. Which of the following expressions shows the factors of 6x3 - 18x2 - 240x?
A. 26x(x - 8)(x + 15) B. x(6x - 48)(x - 5)
C. 6x(x - 8)(x + 5) D. 6x(x + 8)(x - 5)
E. 6x(x - 18)(x + 15)

5. A certain insect has been recorded to reach a speed of 75 centimeters per second. 1 foot ≈ 30.28 centimeters. Which is closest to the insect’s fastest speed in feet per minute?
A. 24 ft per min B. 38 ft per min
C. 148 ft per min D. 2286 ft per min
E. 355 ft per min

6. What is the value of y in the solution set of the system of linear equations y = -x + 12 and 4x - 2y = 36?
A. 10 B. 8 C. 6 D. 2 E. 7

7. The vertex of the quadratic function shown on the grid is at the origin. If the graph of this function is translated 3 units to the right and 2 units up, which of the following best describes the domain of the resulting graph?
A. The domain of the resulting graph is all real numbers.
B. The domain of the resulting graph is all numbers greater than or equal to -2.
C. The domain of the resulting graph is all numbers from -4 to 10.
D. The domain of the resulting graph is all numbers greater than or equal to 2.
E. None of them

8. The scatter plot shows the amount of money the Football Booster Club raised for the last seven years. Which of the following best represents the line-of-best fit for the data shown?
A. y = 500x + 1500 B. y = 250x + 750
C. y = 210x + 1470 D. y = 200x + 1000
E. y = 300x + 800
9. Which of the following is equivalent to the expression 42x2y3z5/3x2yz2?
A. 12yz3 B. 14yz2 C. 14y2z3 D. 16xy3z E. z2

10. Which of the following trinomials CANNOT be factored over the set of rational numbers?
A. h2 + 9h + 20 B. h2 - 10h + 24 C. h2 - 12h + 21 D. h2 + 6h - 27
E. None of them 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 25 đề số 2 năm 2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản