Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 năm 2014

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 2 đề thi

0
56
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 năm 2014

Tổng hợp các Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 năm 2014, là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. In the figure above, AC DF and A D. Which additional information would be enough to prove that ΔABC ≌ ΔDEF?
A. AB DE B. AB BC C. BC EF
D. BC DE E. DE EF

2. In the figure above, n is a whole number. What is the smallest possible value for n?
A. 1 B. 5 C. 7 D. 8 E. 14

3. In the accompanying diagram, parallel lines l and m are cut by transversal t. Which statement about angles 1 and 2 must be true?
A. 1 2. B. 1 = 2.
C. 1 is the complement of 2. D. ∠ is the supplement of
E. 1 and 2 are right angles.

4. The sum of the interior angles of a polygon is the same as the sum of its exterior angles. What type of polygon is it?
A. quadrilateral B. hexagon
C. octagon D. decagon
E. dodecagon

5. A right triangle’s hypotenuse has length 5. If one leg has length 2, what is the length of the other leg?
A. 3 B. √21 C. √29 D. 7 E. √33

6. Which graph shows the solution of the inequality 2x − y < 3?
A. B.
C. D. E. none of them

7. Solve for x : − 4(3x − 6) + 2x = 34
A. -1 B. 1 C. 2 D. -2 E. 3

8. The expression x2 – 5x - 84 is equivalent to
A. (x + 5)(x - 12) B. (x + 7)(x - 12)
C. (x - 7)(x - 12) D. (x - 7)(x - 10)
E. (x + 7)(x - 10)
9. Evaluate: 6 + 4 × 52 ÷ 2
A. 55 B. 56 C. 57 D. 58 E. 59

10. The length of a rectangular window is 5 feet more than its width, w. The area of the window is 36 square feet. Which equation could be used to find the dimensions of the window?
A. w2 + 5w + 36 = 0 B. w2 - 5w - 36 = 0
C. w2 - 5w + 36 = 0 D. w2 + 5w - 36 = 0
E. w2 + w + 3 = 0 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 năm 2014 để xem.
Đồng bộ tài khoản