Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27 đề số 2 năm 2014

Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp đến, thư viện eLib.vn xin cung cấp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27 đề số 2 năm 2014 giúp bạn có tài liệu ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi đạt điểm cao. Bộ sưu tập tổng hợp các đề thi hay và hữu ích dành cho học sinh chuẩn bị tốt kiến thức cho kì thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27 đề số 2 năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27 đề số 2 năm 2014. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The temperature at 6:00 A.M. was 58° Fahrenheit. The temperature increased at a constant rate of 3° Fahrenheit every hour until 10:00 A.M. The equation t = 58 + 3h models t as a function of h where t is the temperature and h is the number of hours. Which set represents the range of this function?
A. {h: 0 ≤ h ≤ 4}
B. {h: 0 ≤ h ≤ 12}
C. {t : 58 ≤ t ≤ 70}
D. {t : 0 ≤ t ≤ 70}
E. {t : 0 ≤ t ≤ 40}

2. Harriet had a rectangular-shaped piece of construction paper. She cut a smaller rectangular shape out of the center. The dimensions, in terms of x, of the two rectangles are shown above. What is the area of the shaded part of the construction paper after Harriet cut out the smaller rectangle?
A. (9x + 6) in.2
B. (9x + 5) in.2
C. (8x + 5) in.2
D. (7x + 6) in.2
E. (3x + 4) in.2

3. The graph shows how the depth of a submarine varied with time during a voyage. Which line segment represents the LEAST rate of change in depth of the submarine?
A. r B. s C. t D. u E. None of them

4. Which of the following is equivalent to the expression ?
A. 3x2 - 3 + 7/2x
B. 3x2 - 3 + 7x/2
C. 3x2 - 13 + 7/2x
D. 3x3 - 3 + 7/21x
E. 3x3 - 3 + 7/2x
5. Racine is going to buy flour, f, at $30.20 per 50-pound bag and sugar, s, at $14.99 per 50-pound bag for her bakery. Which inequality could Racine use to determine the number of bags of each she can buy without going over $457.50?
A. 30.20 f + 14.99s ≤ 457.50
B. 30.20 f + 14.99s > 457.50
C. 14.99 f + 30.20s > 457.50
D. 14.99 f + 30.20s ≤ 457.50
E. 30.20 f + 14.99s < 417.50
F = 9C/5 + 32

6. The formula used to convert the temperature from C, degrees Celsius, to F, degrees Fahrenheit, is shown above. Which statement best explains the change in the value of F if the value of C is decreased by 1 degree?
A. The value of F will decrease by 5/9.
B. The value of F will decrease by 9/5.
C. The value of F will decrease by 169/9.
D. The value of F will decrease by 288/95.
E. The value of F will decrease by 55/99.

7. The area of a rectangular piece of paper is represented by the expression (x2 - 5x - 24) square inches. Which of the following pairs of binomials could represent the dimensions, in inches, of the piece of paper?
A. (x - 8) and (x + 3)
B. (x - 12) and (x + 2)
C. (x + 8) and (x - 3)
D. (x - 8) and (x - 2)
E. (x - 18) and (x + 13)

8. Reyna drew a parallelogram ABCD as shown on the coordinate grid above. If the graph of the equation y = 2x - 1 contains AB, which of the following equations contains CD?
A. y = 2x - 9
B. y = -0.5x - 9
C. y = -0.5x - 11
D. y = 2x - 11
E. y = - 5x - 22

9. The table shows the relationship between the air temperature, in degrees Celsius, compared to the skin temperature, in degrees Celsius, of a seal. Which is closest to the line-of-best fit for the data in the table?
A. y = 5x/9 + 18
B. y = 16x/25 + 20
C. y = 11x/19 + 21
D. y = 7x/9 + 22
E. y = 15x/9 + 24

10. Louis correctly graphed the solution of an inequality on the coordinate grid above. Which inequality best represents Louis’s graph?
A. 3x + 5y ≤ -5
B. 3x + 5y > 15
C. 5x - 3y > -5
D. 5x - 3y ≤ 15
E. 5x - 8y ≤ 12 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27 đề số 2 năm 2014 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản