Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27 năm 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 2 đề thi

0
72
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27 năm 2014

Đây là bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27 năm 2014 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các dạng đề Olympic Tiếng Anh một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27 năm 2014

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27 năm 2014. Mời các bạn tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is the length of EF?
A. √10 units B. √130 units C. 2√34 units
D. 4√34 units E. √19 units

2. On a map of downtown, 12th Street is perpendicular to Avenue J. The equation y = -4x + 3 represents 12th Street. What is the equation representing Avenue J if it passes through the point (8, 16)?
A. y = -4x + 48
B. y = -4x + 14
C. y = -x/4 + 3
D. y = x/4 + 14
E. y = -2x + 4

3. The recipe for a salad is above. If the recipe makes 6 servings of salad, about how many calories are in 1 serving?
A. 65 B. 77 C. 92 D. 111 E. 120

4. After flying at a constant altitude, an airplane descends toward an airport. The equation a = 5500 – 600t shows the altitude, a, in feet, of the airplane t minutes after it began to descend. According to this equation, which statement is true?
A. The airplane takes 600 minutes to descend for landing.
B. The airplane was at an altitude of 5500 feet before it began to descend.
C. The airplane descends at a rate of 5500 feet per minute.
D. The airplane was 600 feet from the airport when it began to descend.
E. None of them

5. Study the triangles on the coordinate plane above. Which transformation can be applied so that triangle U is the image of triangle T?
A. reflection over the y-axis
B. reflection over the line x = 1
C. 90° clockwise rotation about (1, 2)
D. 90° clockwise rotation about the origin
E. None of them

6. The table shows the costs for visits of different lengths by cleaning companies in a town. The length of a visit is represented by x, and the cost of a visit is represented by y. Each cleaning company charges a flat fee for visiting the house or apartment and an hourly rate. The equation of the line of best fit for the data is y = 16.8x + 40.5. What does the y-intercept represent?
A. length of a visit
B. cost of a visit
C. flat fee
D. hourly rate
E. None of them

7. An amusement park charges $15 to enter the park and an additional fee for each time a guest rides a roller coaster. Susan rode 6 times on a roller coaster. Her total payment was $33. Maria rode 11 times on a roller coaster. What was her total payment?
A. $44 B. $48 C. $50 D. $58 E. $69

8. Which equation describes the function?
A. y = -3x B. y = 5x + 16 C. y = x2 + 2 D. y = 2x2 - 2 E. y = x + 5
9. Carol has three times as many 10-dollar bills as 5-dollar bills. She has a total of $350. How many 5-dollar bills does Carol have?
A. 10 B. 14 C. 30 D. 42 E. 55

10. In 2000 Jim planted a tree that was 9/2 feet tall. In 2005 the tree was 63/4 feet tall. Assuming the growth of the tree is linear, what was the rate of growth of the tree?
A. 9/4 feet per year
B. 45/8 feet per year
C. 9/2 feet per year
D. 45/4 feet per year
E. 11/3 feet per year  

Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27 năm 2014 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản