Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 1 năm 2014

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
43
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 1 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 1 năm 2014

Mong rằng Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 1 năm 2014 mà chúng tôi gửi đến các em trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em có thêm tài liệu ôn tập cho cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Hy vọng tài liệu này hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 1 năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 1 năm 2014. Mời quý thầy cô và các em tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Triangle JKL is drawn on a coordinate plane. It is a right triangle with hypotenuse JL. The slope of JK is 3/4. What is the slope of KL?
A. 4/3 B. 3/4 C. 3/4 D. - 4/3 E. 1

2. A square is circumscribed about a circle. What is the ratio of the area of the circle to the area of the square?
A. 1/4 B. 1/2 C. 2/π D. 4/π E. π/4

3. The vertices of ΔABC are A(2, 1), B(3, 4), and C(1, 3). If ΔABC is translated 1 unit down and 3 units to the left to create ΔDEF, what are the coordinates of the vertices of ΔDEF?
A. D(0, 1), E(1, 2), F(1, 3) B. D(0, -1), E(0, 3), F(-2, -2)
C. D(-2, 2), E(0, 3), F(-1, 0) D. D(-1, 0), E(0, 3), F(-2, 2)
E. D(1, -2), E(2, 1), F(0, 0)

4. One winter day, the temperature at sunset was 12°F. During that night, the temperature dropped 17°. By noon the next day, the temperature had increased by 9°, but it decreased 5° between noon and sunset. What was the temperature at sunset of the second day?
A. –13°F B. –1°F C. 25°F D. 43°F E. 57°F

5. An overhead projector projects the shape of ΔABC onto a screen as shown in the diagram above. The screen is moved back 5 feet and the new ΔA'B'C' is seen on the screen. What relationship exists between ΔABC and ΔA'B'C'
A. The sides of ΔABC are congruent to the corresponding sides of ΔA'B'C'.
B. The angle measures of ΔA'B'C' are smaller than the corresponding angle measures of ΔABC.
C. The angle measures of ΔA'B'C' are greater than the corresponding angle measures of ΔABC.
D. ΔABC is similar to ΔA'B'C'.
E. ΔABC is congruent to ΔA'B'C'.

6. If a figure is a triangle, what would make the figure an isosceles triangle?
A. a right angle B. three sides of unequal length
C. two acute angles D. two sides of equal length
E. an obtuse angle

7. A circular swimming pool with a diameter of 20 feet is located in the center of a square cement patio that measures 25 feet on each side. What is the area of the cement patio, to the nearest square foot?
A. 225 square feet B. 311 square feet
C. 562 square feet D. 632 square feet
E. 725 square feet

8. What is a + b?
A. 230° B. 245° C. 270° D. 295°
E. More information is needed.

9. How many pieces of pipe, each 20 meters long, would be required to construct a pipeline 1 kilometer in length?
A. 5 B. 50 C. 500 D. 5,000 E. 50,000

10. Justin is driving from Riverton to Rock Springs, a distance of 144 miles. He plans to stop along the way for 15 minutes. How fast must Justin drive in order to average 64 miles per hour for the whole trip, including the time when he stops?
A. 64 miles per hour B. 66 miles per hour
C. 72 miles per hour D. 76 miles per hour
E. 78 miles per hour 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 1 năm 2014 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản