Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
69
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 đề số 2 năm 2014

Mỗi năm cứ vào thời gian này là các em lại tất bật ôn tập để tham gia kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Để các em ôn tập dễ dàng, Thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 đề số 2 năm 2014. Thông qua bộ đề thi, các em sẽ làm quen với các dạng đề, biết điều chỉnh thời gian làm bài, rèn luyện và nâng cao trình độ. Chúc các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi Olympic sắp tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 đề số 2 năm 2014

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 đề số 2 năm 2014. Mời các bạn tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A rectangular prism has a volume of 726 cubic inches, a square base, and a height of 6 inches. A cylinder is placed inside the prism. What is the greatest diameter this cylinder could have?
A. 5.5 inches
B. 9 inches
C. 11 inches
D. 20.2 inches
E. 45 inches

2. Quadrilateral ABCD has line symmetry across its diagonal AC. Which statement must be true?
A. The lengths of AD and BC are equal.
B. Angle DAB is congruent to angle DCB.
C. Quadrilateral ABCD has rotational symmetry.
D. Triangle ADC is congruent to triangle ABC.
E. None of them

3. Suppose that ΔWXY is congruent to ΔPQR. If ∠W is congruent to ∠X, which statement must be true?
A. ∠P ≅ ∠Q B. ∠P ≅ ∠R
C. ∠W ≅ ∠R D. ∠W ≅ ∠Y
E. None of them

4. Courtney wrote this statement on the board. Adjacent angles are supplementary. In which diagram do angles x and y provide a counterexample to Courtney’s statement?
A. B.
C. D.
E. None of them

5. Which expression is equivalent to 3d(d2 - 3)?
A. 3d3 - 6d B. 3d3 - 9d C. 6d3 - 9d D. 6d3 - 9 E. 3d3 - 6

6. If pentagon VWXYZ is rotated 90° clockwise about the origin, what are the coordinates of the image of point Z ?
A. (–3, 1) B. (3, -1) C. (5, -2) D. (–5, 2) E. (–5, 1)

7. Sarah measured the temperature of a cup of warm water as it cooled. She displayed her data in a graph and correctly concluded that the relationship between temperature and time is nonlinear. Which graph could be Sarah’s?

A. B.
C. D.
E. None of them

8. Two cylinders have the same height. The radius of cylinder A is 3 times the radius of cylinder B. How many times as great is the volume of cylinder A as the volume of cylinder B?
A. 3 B. 6 C. 9 D. 27 E. 12

9. Which number has exactly five factors?
A. 10 B. 16 C. 25 D. 48 E. 5

10. The length of a rectangle is 5 inches longer than its width. The width of the rectangle is w inches. Which expression should be used to find the area of the rectangle?
A. w + 5
B. w2 + 5
C. (w + 5)2
D. w(w + 5)
E. w + 52 

Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 đề số 2 năm 2014 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản