Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 năm 2014

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 2 đề thi

0
87
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 năm 2014

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 năm 2014. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 năm 2014

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 năm 2014 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which procedure will give the mean grade for the test scores given in the table?
A. 4 + 3 + 2 +1+ 0/23
B. (8 • 4) • (7 • 3) • (2 • 0) • (3 • 1) • (5 • 0)/23
C. (8 • 4) + (7 • 3) + (2 • 0) + (3 • 1) + (5 • 0)/23
D. (8 • 4) + (7 • 3) + (3 • 1)/18
E. 8 + 7 + 0 + 3 + 5/23

2. At Suzy’s Diner the lunch menu has 5 choices for a main dish, 4 vegetable choices, 3 salad choices, and 5 dessert selections. If you choose one item from each category, how many different lunch combinations are possible?
A. 17 B. 29 C. 300 D. 375 E. 400

3. The points awarded for hitting each area are shown on this dartboard. A person throws five darts. If order does not count, in how many ways can the person score exactly 50 points?
A. 2 B. 4 C. 5 D. 8 E. 10

4. Travis found the area of a circle using the formula A = πr2. What type of number is π?
A. integer
B. irrational
C. natural
D. rational
E. prime

5. The 3 shapes above are the same size and are regular pentagons. What is the measure of ∠ABC?
A. 18° B. 36° C. 45° D. 72° E. 80°

6 The bar graph above compares the percent of students in Alaska to the percent of students in the U.S. who played on 1 or more sports teams in a year. Which table shows the data in the graph?
A. B.
C. D.
E. none of them

7. Randy bought a pen on sale. The sale price of the pen was $2.34. The original price of the pen was $3.25. What percent did Randy save by buying the pen on sale?
A. 28 B. 39 C. 50 D. 72 E. 91

8. The table above shows the value of a car during its first 3 years. The pattern continues. What will be the value of the car in year 6?
A. $1,000
B. $3,500
C. $6,000
D. $8,500
E. $10,000

9. The spinner shown above is used in a game. Esther spins the spinner 8 times and gets an even number 5 times. Which statement correctly compares the experimental and theoretical probability of getting an even number?
A. The experimental probability is the same as the theoretical probability.
B. The experimental probability is greater than the theoretical probability by 1/8.
C. The experimental probability is less than the theoretical probability by 1/8.
D. The experimental probability is greater than the theoretical probability by 1/2.
E. The experimental probability is less than the theoretical probability by 1/2.

10. A cylinder has a volume of 150 cubic yards. How many cubic feet is this?
A. 150 × 3
B. 150 × 9
C. 150 × 12
D. 150 × 24
E. 150 × 27  

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 năm 2014 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản