Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 6 đề thi

0
169
lượt xem
0
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý thầy cô giáo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4. Thông qua đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng từng bước tiếp cận với dạng đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho kĩ năng giải đề thi Olympic Tiếng Anh của mình. Chúc các em học sinh và quý thầy cô thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If m, n, and k are to be assigned different values from the list ﹛1, 2, 3﹜, how many different values will be possible for the expression (m + n)k ?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 8
E. 9
2. The table above shows the number of employees at Company X classified according to work shift and salary. If a second-shift employee will be picked at random, what is the probability that the employee’s salary is over $30,000 ?
A. 1/2
B. 1/3
C. 1/10
D. 2/3
E. 2/5
3. Emerson School has s students equally divided among c classes. The school wants to order enough health textbooks so that each student will have a book and each class will have 2 extra books. How many health textbooks does the school need to order?
A. s/c + 2
B. s + 2
C. s + 2c
D. c + 2s
E. c(s + 2)
4. A store discounts merchandise by 10 percent of the original price at the end of each week and stops when the merchandise is priced at 50 percent of the original price. Which of the following graphs could correctly represent the price of an article of merchandise over an eight-week period?
5. When a coin is tossed in an experiment, the result is either a head or a tail. A head is given a point value of 1 and a tail is given a point value of 0. If the sum of the point values after 50 tosses is 14, how many of the tosses must have resulted in tails?
A. 14
B. 18
C. 32
D. 36
E. 39
6. What is the perimeter of the trapezoid above?
A. 52
B. 72
C. 75
D. 80
E. 87
7. Marcus can spend no more than $120 on jeans and shirts for school. He buys 3 pairs of jeans at $32 each. If x represents the dollar amount he can spend on shirts, which of the following inequalities could be used to determine the possible values for x ?
A. (3)•32 - x ≤ 120
B. (3)•32 + x ≥ 120
C. x ≤ (3)•32
D. (3)•32 - x ≥ 120
E. (3)•32 + x ≤ 120
8. If y is directly proportional to x, which of the following could be the graph that shows the relationship between y and x ?
9. If , then
A. 9/10
B. 20/23
C. 20/27
D. 2/3
E. 3/5
10. The interior dimensions of a rectangular fish tank are 4 feet long, 3 feet wide, and 2 feet high. The water level in the tank is 1 foot high. All of the water in this tank is poured into an empty second tank. If the interior dimensions of the second tank are 3 feet long, 2 feet wide, and 4 feet high, what is the height of the water in the second tank?
A. 0.5 ft
B. 1 ft
C. 1.5 ft
D. 2 ft
E. 4 ft

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản