Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 lần 2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
181
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 lần 2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 lần 2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

Với phương châm luôn đồng hành cùng với các thí sinh trong các kỳ thi, eLib.vn giới thiệu đến các sĩ tử bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 lần 2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Hãy thử sức với bộ đề thi này để làm quen với các dạng bài tập có thể xuất hiện trong các đề thi TN THPT QG & ĐHCĐ. Chúng tôi luôn sát cánh bên bạn cho một kỳ thi thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 lần 2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 lần 2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng:

 

Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 lần 2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

Câu 1 : Khối lượng nguyên tử trung bình của brôm là 79,91. Brôm có 2 đồng vị là và . Phần trăm số nguyên tử của là
A. 50. B. 45,5. C. 54,5. D. 44,5.
Câu 2 : Chia 0,3 mol hỗn hợp hai axit hữu cơ no thành hai phần bằng nhau. Phần 1 đốt cháy hoàn toàn thu được 5,6 lít CO2 (đktc). Để trung hòa hoàn toàn phần 2 cần 250 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo thu gọn của hai axit là:
A. CH3COOH, CH2=CH-COOH B. CH3CH2COOH, HCOOH
C. HCOOH, HOOC-COOH D. CH3COOH, HOOC-COOH
Câu 3 : Một hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với hiđro là 4,25. Nung nóng X với bột Fe một thời gian để tổng hợp ra NH3, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối dX/Y = 0,8. Tính hiệu suất phản ứng :
A. 25%. B. 33,33%. C. 40%. D. 80%.
Câu 4 : Nhóm các khí nào dưới đây đều không phản ứng với dung dịch NaOH?
A. CO2, NO2. B. CO, NO. C. CO, NO, NO2. D. Cl2, H2S, N2O.
Câu 5 : Polime nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường kiềm?
A. PVA (poli vinylaxetat) B. cao su thiên nhiên
C. tơ nilon – 6,6 D. tơ capron (nilon -6)
Câu 6 : X có công thức phân tử C4H12O2N2. Cho 0,1 mol X tác dụng với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 11,1 gam chất rắn. Công thức của X là:
A. NH2CH2COONH3CH2CH3 B. NH2C2H4COONH3CH3 C. (NH2)2C3H7COOH D. NH2C3H6COONH4
Câu 7 : Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử C8H10O không tác dụng được với Na và NaOH?
A. 4. B. 6. C. 7. D. 5.
Câu 8 : Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là
A. 0,03 mol và 0,04 mol B. 0,015 mol và 0,04 mol.
C. 0,03 mol và 0,08 D. 0,015 mol và 0,08 mol.
Câu 9 : Một hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Lấy m gam hỗn hợp rồi thêm vào đó 75ml dung dịch NaOH 0,2M, sau đó phải dùng hết 25ml dung dịch HCl 0,2M để trung hòa kiềm dư thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X đến khối lượng không đổi thu được 1,0425gam muối khan. Phần trăm khối lượng của axit có khối lượng phân tử bé hơn trong hỗn hợp trên là:
A. 46,61% B. 50% C. 43,39% D. 40%
Câu 10 : Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 có trong dung dịch đầu là
A. 0,88 mol B. 0,64 mol C. 0,94 mol D. 1,04 mol
Câu 11 : Sục khí hiđrôsunfua dư vào dung dịch chứa Fe(NO3)3, Zn(NO3)2, AgNO3, Cu(NO3)2 thu được kết tủa. Kết tủa gồm:
A. FeS, Ag2S,CuS B. Fe2S3, Ag2S, CuS.
C. FeS , S, CuS, Ag2S, ZnS. D. CuS, S, Ag2S.
Câu 12 : Cho các chất: A (C4H10¬¬), B (C4H9Cl), D (C4H10O), E (C4H11N). Số lượng các đồng phân của A, B, D, E tương ứng là
A. 2, 4, 7, 8. B. 2, 4, 6, 8. C. 2, 4, 5, 7. D. 2, 3, 5, 7.
Câu 13 : Cho các dung dịch X1: HCl, X2: KNO3, X3: HCl + KNO3, X4: Fe2(SO4)3. Dung dịch nào có thể hòa tan được bột đồng?
A. X3, X¬4. B. X1, X2, X3, X4. C. X3, X2. D. X1, X4, X2.
Câu 14 : Cho 50 g hỗn hợp gồm Fe3O4, Cu , Mg tác dụng với dung dịch HCl dư ,sau phản ứng được 2,24 lít H2 (đktc) và còn lại 18 g chất rắn không tan. % Fe3O4 trong hỗn hợp ban đầu là :
A. 59,2 B. 52,9 C. 25,92 D. 46,4
Câu 15 : Trong công nghiệp, người ta có thể điều chế oxi bằng cách:
A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. B. Quang hợp cây xanh
C. 2H2O2 2H2O + O2↑
D. 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2↑ và 2KClO3 2KCl + 3O2↑
Câu 16 : Xenlulozơ tác dụng với anhiđrit axetic (H2SO4 đặc xúc tác) tạo ra 9,84 gam este axetat và 4,8 gam CH3COOH.. Công thức của este axetat có dạng :
A. [C6H7O2(OOC-CH3)3]n B. [C6H7O2(OOC-CH3)(OH)2]n
C. [C6H7O2(OOC-CH3)3]n và [C6H7O2(OOC-CH3)2OH]n D. [C6H7O2(OOC-CH3)2OH]n
Câu 17 : Có 3 chất lỏng là C2H5OH, C6H6, C6H5NH2 và 3 dung dịch là NH4HCO3, NaAlO2, C6H5ONa. Chỉ dùng dung dịch chất nào dưới đây có thể nhận biết được tất cả các chất trên?
A. NaOH. B. BaCl2. C. Quì tím. D. HCl.
Câu 18 : Biết rằng khi nhiệt độ tăng lên 100C thì tốc độ của một phản ứng tăng lên 2 lần . Vậy tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần khi tăng nhiệt độ từ 200C đến 1000C.
A. 14 lần B. 256 lần C. 64 lần D. 16 lấn.
Câu 19 : Cho 1 luồng khí H2 dư lần lượt đi qua các ống mắc nối tiếp đựng các oxit nung nóng như hình vẽ sau:
CaO CuO Al2O3 Fe2O3 Na2O
Ở ống nào có phản ứng xảy ra:
A. Ống 2, 4, 5. B. Ống 2, 4. C. Ống 1, 2, 3. D. Ống 2, 3, 4.
Câu 20 : Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm hai este X1, X2 là đồng phân của nhau cần dùng 19,6 gam O2, thu được 11,76 lít CO2 (đktc) và 9,45 gam H2O. Mặt khác, nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng hết với 200 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì còn lại 13,95 gam chất rắn khan. Tỉ lệ mol của X1 và X2 là:
A. 2 : 3 B. 3 : 5 C. 4 : 3 D. 3 : 2

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 lần 2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản