Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 Trường chuyên Tuyên Quang

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
208
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 Trường chuyên Tuyên Quang

Mô tả BST Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 Trường chuyên Tuyên Quang

Những đổi mới trong kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ trở thành mối quan tâm của toàn xã hội thì áp lực của các sĩ tử càng nặng nề. Để các bạn có thêm tài liệu hay cho tủ sách ôn thi của mình, eLib.vn xin giới thiệu bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 Trường chuyên Tuyên Quang. Các tài liệu của bộ sưu tập này được chọn lọc từ các đề thi thử hay, chất lượng của các trường trong cả nước. Hi vọng với bộ đề thi này, các bạn thí sinh sẽ có thêm niềm tin vào kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 Trường chuyên Tuyên Quang

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 Trường chuyên Tuyên Quang dưới đây:

 

Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 Trường chuyên Tuyên Quang

Câu 1: Trong một bình kín dung tích V lít không đổi có chứa 1,3a mol O2 và 2,5a mol SO2 ở 100oC, 2 atm (có mặt xúc tác V2O5), nung nóng bình một thời gian sau đó làm nguội tới 100oC, áp suất trong bình lúc đó là p ; hiệu suất phản ứng tương ứng là h. Mối liên hệ giữa p và h được biểu thị bằng biểu thức nào dưới đây ?
A. p = B. p = C. p = D. p =
Câu 2: Cho các phản ứng: (1) O3 + dung dịch KI ; (2) F2 + H2O ; (3) MnO2 + HCl (to) ;
(4) Cl2 + dung dịch H2S ; (5) Cl2 + NH3 dư ; (6) CuO + NH3 (to); (7) KMnO4 (to) ; (8) H2S + SO2 ;
(9) NH4Cl + NaNO2 (to) ; (10) NH3 + O2 (Pt, 800oC). Số phản ứng tạo ra đơn chất là
A. 7 B. 6 C. 9 D. 8
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm một kim loại hóa trị 1 và oxit kim loại hóa trị 2 vào nước dư. Sau khi phản ứng xong được 500 ml dd X chỉ chứa một chất tan duy nhất và 4,48 lít khí H2. Tính nồng độ mol của dung dịch X
A. 0,2M B. 0,4 M C. 0,3M D. 0,25 M
Câu 4: X là một tripeptit được tạo thành từ 1 aminoaxit no, mạch hở có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2 .Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần 2,025 mol O2 thu đươc sản phẩm gồm CO2 ,H2O , N2. Vậy công thức của amino axit tạo nên X là
A. H2NC2H4COOH B. H2NC3H6COOH C. H2N-COOH D. H2NCH2COOH
Câu 5: Cho phenol phản ứng lần lượt với các chất: Na, NaOH, NaHCO3, HCl, C2H5OH, Br2, HNO3. Số phản ứng xảy ra là
A. 6 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 6: Cho 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 250 ml dung dịch Al2(SO4)3 x(M) thu được 42,75 gam kết tủa. Thêm tiếp 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào hỗn hợp phản ứng thì lượng kết tủa thu được là 94,2375 gam. Giá trị của x là
A. 0,25 B. 0,15 C. 0,3 D. 0,45
Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 80 gam hỗn hợp X gồm CuSO4, FeSO4 và Fe2(SO4)3 trong đó S chiếm 22,5% về khối lượng trong nước được dung dịch X. Thêm NaOH dư vào X, lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y, thổi CO dư qua Y thu được hỗn hợp rắn Z. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của Z là
A. 30 gam B. 40 gam C. 26 gam D. 36 gam
Câu 8: Cho phương trình phản ứng: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + N2O + H2O. Nếu tỉ khối của hỗn hợp NO và N2O đối với H2 là 19,2. Tỉ lệ số phân tử bị khử và bị oxi hóa là
A. 6 : 11 B. 8 : 15 C. 11 : 28 D. 38 : 15
Câu 9: Hợp chất hữu cơ X mạch hở có phân tử khối là 56 đvC. Biết khi đốt cháy X bằng oxi thu được sản phẩm chỉ gồm CO2 và H2O, X làm mất màu dung dịch brom. Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là
A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
Câu 10: Cặp chất nào sau đây không thể phân biệt được bằng dung dịch brom
A. Stiren và toluen B. Glucozơ và Fructozơ
C. Phenol và anilin D. axit acrylic và phenol
Câu 11: Thuỷ phân 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit (vừa đủ) được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào X và đun nhẹ được m gam Ag, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn giá trị của m là?
A. 13,5. B. 7,5. C. 6,75. D. 10,8.
Câu 12: Hỗn hợp X gồm 1 hiđrocacbon ở thể khí và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 4,8. Cho X đi qua Ni nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn Y có tỉ khối so với CH4 bằng 1. Công thức phân tử của hiđrocacbon trong hỗn hợp X là?
A. C3H4 B. C2H4 C. C3H6 D. C2H2
Câu 13: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H9O2N. Biết X tác dụng với NaOH và HCl. Số công thức cấu tạo thỏa mãn là
A. 4 B. 3 C. 1 D. 2
Câu 14: Cho 0,2 mol một anđehit đơn chức, mạch hở X phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch chứa AgNO3 2M trong NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 87,2 g kết tủa. Công thức phân tử của anđehit là
A. C4H5CHO B. C3H3CHO C. C4H3CHO D. C3H5CHO
Câu 15: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H6¬O2. Biết từ X có thể điều chế cao su buna theo sơ đồ:
X Y C Cao su buna. Số công thức cấu tạo có thể có của A là?
A. 4 B. 3 C. 1 D. 2
Câu 16: Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp gồm axit fomic và một axit đơn chức X cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Nếu cho 8,2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi của X là
A. axit metacrylic. B. axit acrylic. C. axit propanoic. D. axit etanoic.
Câu 17: Cho các chất sau: CH3COOCH2CH2Cl, ClH3N-CH2COOH, C6H5Cl (thơm), HCOOC6H5 (thơm), C6H5COOCH3 (thơm), HO-C6H4-CH2OH (thơm), CH3CCl3. CH3COOC(Cl2)-CH3. Có bao nhiêu chất khi tác dụng với NaOH đặc dư, ở nhiệt độ và áp suất cao cho sản phẩm có 2 muối?
A. 4 B. 6 C. 7 D. 5
Câu 18: Hợp chất X có công thức phân tử C4H8O3. Cho 10,4 gam X tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được 9,8 gam muối. công thức cấu tạo đúng của X là
A. CH3COOCH2CH2OH B. HOCH2COOC2H5.
C. HCOOCH2CH2CHO D. CH3CH(OH)-COOCH3.
Câu 19: Dãy chuyển hóa nào sau đây không đúng ?
A. C2H2 X3 C6H6Cl6
B. Toluen X4 ancol benzylic
C. Benzen X1 m-bromnitrobenzen
D. C3H6 X2 propan-1,2-điol
Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH,CxHyCOOH,và (COOH)2 thu được 14,4 gam H2O và m gam CO2.Mặt khác, 29,6 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với NaHCO3 dư thu được 11,2 lít (đktc) khí CO2.Tính m
A. 33 gam B. 48,4 gam C. 44g D. 52,8 g 

Hãy xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2011 Trường chuyên Tuyên Quang. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản